تبیان، دستیار زندگی
نتایج یك پژوهش نشان داد: تمرینات سنگین و كوتاه مدت می تواند اثر تضعیف كنندگی وقت بر سیستم ایمنی داشته باشد و تكرار آن در دراز مدت باعث تضعیف سیستم ایمنی نسبت به عوامل بیماری زا می شود. نتایج تحقیقات دكتر ناهید بیژه، استادیار...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش ورزشی

نتایج یك پژوهش نشان داد: تمرینات سنگین و كوتاه مدت می تواند اثر تضعیف كنندگی وقت بر سیستم ایمنی داشته باشد و تكرار آن در دراز مدت باعث تضعیف سیستم ایمنی نسبت به عوامل بیماری زا می شود.

نتایج تحقیقات دكتر ناهید بیژه، استادیاردانشگاه فردوس مشهد، دكتر فرزاد ناظم، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان و دكتر جلیل توكلی افشار، استادیار دانشگاه علوم پزشكی مشهد كه به بررسی تاثیرفعالیت های ورزشی اكسنتریك و كانسنتریك بر شاخص های ویژه سیستم ایمنی زنان ورزشكار پرداخته اند، حاكی است : تمرینات بدنی ملایم و سبك( 50 درصد اكثر اكسیژن مصرفی) به افزایش عملكرد جنبه هایی از سیستم ایمنی منجر می شود؛ با این حال تمریناتی كه تا سر حد خستگی انجام شوند و همچنین تمرینات هوازی طولانی مدت ، ممكن است به آسیب پاسخهای سیستم ایمنی منجر شده و سرانجام باعث افزایش آسیب پذیری ورزشكار و بروز التهاب حاد و مزمن شود كه با آنچه در اثر ضربه مكانیكی سخت، عفونت یا جراحی اتفاق می افتد، مشابهت دارد.

نتایج این پژوهش در ادامه می افزاید: ورزشهای سنگین می توانند مانند استرسهای فیزیكی جدی باعث تضعیف سیستم ایمنی شوند. دلیل این امر آن است كه استرسهای روانی و فیزیكی شدید، تعادل فیزیولوژیكی طبیعی بدن و عملكرد سیستم ایمنی را آشفته می كند.

در این بررسی 12 زن ورزشكار و 12 زن غیر ورزشكار در دو گروه تجربی و شاهد به طور داوطلبانه مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از اجرای تمرین، پرسشنامه استرس و درد تكمیل و درصد چربی بدن افراد اندازه گیری شد.

همچنین همه آزمودنی های پروتكل ورزشی اكسنتریك و كانسنتریك را اجرا كردند.

در این تحقیق، شمارش گلبول های سفید افزایش معنی داری را بلافاصله پس از هر دو ورزش نشان داد.

همچنین میزان انترلوكین 6 ، پس از ورزش اكسنتریك افزایش نشان داد.

این نتایج حاكی از آن است كه تمرینات سنگین و كوتاه مدت می تواند اثر تضعیف كنندگی موقت برسیستم ایمنی داشته باشد. چنین ورزشكارانی احتمالاً نسبت به بیماریهای عفونی حساسیت بیشتری نسبت به افراد غیر ورزشكار خواهند داشت.

از سوی دیگر، این تمرینات سنگین با تخریب بافت عضله از طریق افزایش درد، كوفتگی و التهاب به طورغیرمستقیم نیز باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود.