تبیان، دستیار زندگی
ست یك استاد دانشگاه هدف از وحدت حوزه و دانشگاه را تحقق اهداف عالی نظام اسلامی دانست كه باید به صورت دو نهاد مكمل عمل كنند. به گزارش خبرگزاری تبیان به نقل از شبستان سید رضا دهناد، مركز ثقل اندیشه امام خمینی '' ر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وحدت حوزه و دانشگاه وحدت نخبگان فكری جامعه است

یك استاد دانشگاه هدف از وحدت حوزه و دانشگاه را تحقق اهداف عالی نظام اسلامی دانست كه باید به صورت دو نهاد مكمل عمل كنند.

به گزارش خبرگزاری تبیان به نقل از شبستان سید رضا دهناد، مركز ثقل اندیشه امام خمینی '' ره ''‌ در بحث حوزه و دانشگاه را پیشرفت و كارآمدی نظام دینی عنوان كرد و افزود:‌ وحدت حوزه و دانشگاه درحقیقت وحدت نخبگان فكری جامعه است و این همان بحثی است كه علمای علم سیاست تحت عنوان اصول ثابت توسعه به آن توجه دارند یعنی وحدت نخبگان فكری و از آن جا كه نظام جمهوری اسلامی وظیفه اش تامین سعادت دنیا و آخرت جامعه است تحقق این امر بدون وحدت حوزه و دانشگاه امكان پذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینكه منظور از وحدت حوزه و دانشگاه تبدیل این دو به یكدیگر نیست تصریح كرد:‌ آنچه كه معقول و منطقی به نظر می رسد این است كه حوزه و دانشگاه برای تحقق اهداف عالی نظام اسلامی باید وحدت داشته باشند.
این استاد دانشگاه افزود:‌ این دو نهاد باید به صورت دو نهاد مكمل و بر اساس هدفی محوری و هماهنگ با یكدیگر تلاش كنند و در مسائل سیاسی و اجتماعی هماهنگ و یكدل باشند و طبیعی است كه برای ایجاد این وحدت باید از سوی اندیشمندان و صاحبنظران هردو نهاد تلاش جدی شود.
وی تصریح كرد:‌ حوزه های همكاری این دو نهاد باید تعریف شود و ابهامات و آسیب شناسی وحدت حوزه و دانشگاه باید مورد توجه قرار گیرد.