تبیان، دستیار زندگی
بررسی بسیاری از نطقهای اعتراضی شیخ محمد خیابانی در طول مبارزات سیاسی به خوبی موید مخالفت و ضدیت او با استبداد و مداخله بیگانگان می باشد. چنانچه در یکی از نطقهای منسوب به او در جریان مبارزات و در خطاب به طرفد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا نهضت آزادیستان باهدف تجزیه ایران انجام شد؟

بررسی بسیاری از نطق های اعتراضی شیخ محمد خیابانی در طول مبارزات سیاسی به خوبی موید مخالفت و ضدیت او با استبداد و مداخله بیگانگان می باشد. چنانچه در یکی از نطق های منسوب به او در جریان مبارزات و در خطاب به طرفدارنش آمده است: «یاران من! ما بر ضد حکومت ارتجاعی و استبداد قیام کرده ایم...»

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
آیا نهضت آزادیستان باهدف تجزیه ایران انجام شد؟

با فروپاشی تدریجی نهضت مشروطه که بخشی از آن با تحولات جنگ جهانی اول و شرایط بد اقتصادی و سیاسی کشور رقم خورد، به تدریج قیامهایی در سرتاسر کشور شکل گرفت. برخی از این قیامها در اعتراض به شرایط نابسامان کشور و برخی نیز با دلایل مختلفی چون اختلافات قومی همراه بود. اما ماهیت بیشتر این قیامها که جنبه اعتراضی و مخالفت با اقدامات سیاسی و یا اقتصادی کشور را داشت، به نادرست و با انگیزه های خاص، تجزیه طلبانه اعلام می شود. قیام شیخ محمدخیابانی از جمله این قیامها می باشد. خیابانی قیام خود را با هدف سامان دادن به وضعیت کشور ترتیب داد و گرچه قبل از روی کار آمدن رضاشاه، توسط دولت مرکزی سرکوب شد، اما بسیاری در آن دوره، این شائبه را ایجاد کردند که قیام او نیز به مانند سایر قیامها، ماهیتی تجزیه طلبانه داشته و از این رو با اقدامات دولت مرکزی نابود شد تا یکپارچگی ایران حفظ شود. این که ماهیت واقعی قیام خیابانی چه بود، سوال اصلی مطلب ذیل بوده که تلاش می گردد با استناد به منابع موجود، به آن پاسخ داده شود.

شرایط سیاسی و اقتصادی مقارن با قیام خیابانی

با آغاز جنگ جهانی اول، دولت مشروطه ایران به رغم اعلام بی طرفی ضعیف ترین دوران خود را از لحاظ سیاسی و اقتصادی می گذراند. در بعد سیاسی، نیروهای انگلیس، روسیه و عثمانی بدون توجه به استقلال سیاسی کشور، از جنوب، شمال و غرب وارد کشور شدند. از نظر اقتصادی نیز کشور در وضعیت نامطلوبی به سر می برد. در این شرایط چندین جنبش سیاسی در اعتراض به وضعیت موجود شکل گرفت و قدرت مرکزی را با خطر سقوط مواجه نمود. «در سیستان و بلوچستان، بلوچها، دراطراف شهرهای خراسان ترکمنها، در جنوب کشور بختیاریها، خمسه ها، چهار لنگه ها و...هر کدام داعیه قدرت و فرمانروایی داشتند.»

با این حال، بسیاری از این جنبشها توسط حکومت مرکزی و یا بعدها با روی کار آمدن رضاشاه سرکوب گشتند. در باب این که ماهیت واقعی این جنبشها چه بود، نمی توان به طور جداگانه و تفصیلی سخن راند، اما برخی از تحلیلگران معتقدند که اساس اکثر این جنبشها تجزیه طلبانه بوده و حکومت مرکزی و یا رضاشاه به عنوان منجی، توانستند کشور را از ورطه فروپاشی و تجزیه طلبی نجات دهند. گرچه با استناد به مقاومت بسیاری از مردم و رهبران آن در برابر بیگانگان و علاقه به حفظ تمامیت ارضی کشور، می توان به واقعیت و صحت این نظریه نقد اساسی وارد نمود؛ اما متأسفانه بسیاری از این قیامها بدون تحلیل واقعی و درست در زمره جنبشهای تجزیه طلبانه قرار گرفته اند. قیام شیخ محمدخیابانی یکی از مهمترین این قیامها می باشد که در آذربایجان شکل گرفت، اما به یاغی گری و شورشگری متهم گشت. قطعاقیام خیابانی با منافع و رویکرد دولت مرکزی در تقابل و تعارض بود. همچنانکه مشیرالدوله(رئیس الوزرای وقت) و از طرفداران دولت، «قیام خیابانی را نهضتی بر ضد مرکزیت ایران می شناخت.»

البته این باور بعد از روی کار آمدن رضاشاه و سرکوب جنبش میرزا کوچک خان و یا پسیان در دوره پهلوی قوت بیشتری یافت و از آنها به بدی یاد می شد. یعنی آن جنبشها و رهبرانش تجزیه طلبانی معرفی شدند که به وسیله رضاشاه جهت حفظ وحدت سیاسی کشور، سرکوب شدند. اما بسیاری از واقعیات تاریخی، خلاف این ادعا را به خصوص در رابطه با قیام خیابانی نشان می دهد.

قیام شیخ محمدخیابانی

قیام شیخ محمدخیابانی در سال 1299 شمسی شکل گرفت. وی موفق شد چند ماه نیز اداره شهر را به طور کامل به دست گیرد. از مهمترین طرفداران وی دموکراتها بودند. اما واقعیت آن است که خیابانی به رغم همراهی با این حزب، مشی مبارزاتی متفاوتی با آنها داشت. دموکراتها در مبارزات خود مشی مسلحانه و نظامی را بر سایر روشها ترجیح می دادند، در حالی که خیابانی با تکیه بر روشهای فرهنگی و اعتقادی، با مبارزه مسلحانه مخالف بوده و این خود یکی از دلایل مهم در رد ادعای تجزیه طلبی خیابانی می باشد؛ زیرا وی «به جای آنکه درصدد مسلح ساختن مردم و ایجاد یک قدرت نظامی برآید، به تربیت معنوی مردم همت گماشته بود.»

اهداف خیابانی از شکل دادن قیام که با استناد به رفتارهای سیاسی وی قابل تشخیص می باشد، ماهیت واقعی جنبش او را آشکارتر می سازد. از جمله این اهداف می توان به مواردی چون مخالفت با حاکمیت بیگانگان بر کشور اشاره نمود.

واضح است که فرد یا افرادی که داعیه  شورش علیه قدرت مرکزی را داشته باشند در وهله اول اقدام به ایجاد گروهی نظامی یا شبه نظامی می کنند، زیرا نیروی نظامی اولین و مهمترین ابزار جهت کسب قدرت می باشد. البته خیابانی در آغاز جنبش اعتراضی خود دست به اسلحه برده و به مخالفت با برخی اقدامات دولت پرداخت؛ اما در جریان قیام هیچگاه مبادرت به استفاده از تجهیزات نظامی نکرد.

با چنین پیشینه ای مشخص است که هدف خیابانی از قیام، متفاوت با بسیاری از جریانهای مخالف حکومت مرکزی بود. گذشته از این، اهداف خیابانی از شکل دادن قیام که با استناد به رفتارهای سیاسی وی قابل تشخیص می باشد، ماهیت واقعی جنبش او را آشکارتر می سازد. از جمله این اهداف می توان به مواردی چون مخالفت با حاکمیت بیگانگان بر کشور اشاره نمود.

مخالفت با حاکمیت بیگانگان بر کشور

یکی از مهمترین وجوه قیام خیابانی، مخالفت با حضور و حاکمیت بیگانگان بر کشور بود. از مصادیق مهم این اصل می توان به قرارداد 1919 وثوق الدوله اشاره کرد که مورد اعتراض شدید خیابانی قرار گرفت و تأثیر زیادی در وقوع قیام او داشت.البته برخی همچون کسروی با رد این موضوع، بر این باور است که خیابانی و هوادارانش در برابر قرارداد 1919 سکوت کردند. اما بسیاری از تحلیلگران بر مخالفت خیابانی با قرارداد وثوق صحه گذاشته و آن را عامل اصلی قیام او معرفی کرده اند.

حسین مکی معتقد است در قرارداد 1919، که میان ایران و انگلیس به امضا رسید، وثوق الدوله نماینده ایران، درصدد تشکیل مجلسی یکدست جهت تصویب قرارداد برآمد؛ اما دموکراتها با ورود به عرصه انتخابات توانستند شش کرسی مجلس را تصاحب نمایند. از این رو وثوق متوجه شد که ورود دموکراتها و در رأس آن خیابانی به مجلس شورای ملی، می تواند بر مصوبات مجلس شورای ملی تأثیر گذارد. بنابراین تصمیم به سرکوب این حزب و سران آن گرفت و این خود مقدمه ای بر آغاز قیام بود.

اعتراض به این قرارداد، علاوه بر آنکه در روزنامه دموکراتها یعنی «تجدد» انژاس یافت، در کوشش عملی خیابانی و هوادارنش جهت نفوذ بر مردم و تشوق آنان جهت رأی ندادن به نمایندگان طرفدار روسیه و انگلیس برای حضور در مجلس هم تجلی یافت که این فعالیتها نیز حکایت از شدت مخالفت خیابانی با مداخلات بیگانگان داشت. گذشته از این خیابانی قبل از شکل گیری قیام خود، در سال 1290 نیز اعتراض خود به مداخله روسیه و انگلیس در امور داخلی کشور را نشان داده بود. در این سال، دو کشور بدون توجه به حاکمیت سیاسی ایران، در اولتیماتومی 48 ساعته از ایران خواستند تا مورگان شوستر را اخراج نماید. شوستر، کارشناسی آمریکایی بود که جهت سامان دادن به امور اقتصادی ایران استخدام وارد کشور شده بود. برخی از اقدامات و اصلاحات اقتصادی این فرد در تضاد با منافع دو کشور روسیه و انگلیس بود و همین موضوع باعث ناخشنودی آنها و فشار بر ایران جهت اخراجش وی شده بود.

در این شرایط خیابانی در نطقهایی شدیداللحن مخالفت خود با مداخله روسیه و انگلیس را ابراز نمود. خیابانی و حزب دموکرات در جریان توسعه طلبیهای عثمانی به خاک ایران و به خصوص آذربایجان که به بهانه های مختلف صورت می گرفت، نیز فعال بوده و نقش مهمی در خنثی سازی تجاوزات ارضی عثمانیها ایفا نمود. چنانچه در جریان این اشغالگری که در اواخر جنگ جهانی اول رخ داد «توسط عثمانیها بازداشت و به خارج نیز تبعید می گردد» که این موضوع نیز دلیل دیگری بر گرایشات ملی گرایانه خیابانی می باشد. وی در این سالها علاوه بر مبارزه با عثمانی، علیه سیاست مداخله جویانه کشورهایی چون آلمان نیز فعال بود.

بررسی بسیاری از نطقهای اعتراضی وی در طول مبارزات سیاسی به خوبی موید این موضوع یعنی مخالفت و ضدیت او با استبداد و مداخله بیگانگان می باشد. چنانچه در یکی از نطقهای منسوب به او در جریان مبارزات و در خطاب به طرفدارنش آمده است: «یاران من! ما بر ضد حکومت ارتجاعی و استبداد قیام کرده ایم...»

این شعارها، خود دلیل مهمی بر نقض ادعای تجزیه طلبی توسط خیابانی می باشد؛ زیرا برخی معتقدند که خیابانی با تغییر نام آذربایجان به آزادیستان قصد جدایی آذربایجان از ایران را داشت؛ اما خیابانی با رد این ادعاها، هدف از جنبش خود را استقلال، آزادی، دموکراسی و مبارزه با استبداد در ایران معرفی کرده بود. او بارها در سخنان خود اعلام کرده بود که «ما می خواهیم اسباب زندگی آزاد و مستقل و دموکراسی ایران را فراهم بیاوریم» اطلاق استقلال و دموکراسی برای ایران و نه آذربایجان، خود گویای گرایشهای ملی گرایانه خیابانی و قیام او می باشد.

با این حال قیام خیابانی بعد از شش ماه توسط نیروهای دولتی و در رأس آن مخبرالسلطنه، شکست خورده و فروپاشید. در ابتدا ساختمانی که متعلق به قیام کنندگان بود توسط نیروهای قزاق محاصره و بسیاری از افراد آن کشته و یا دستگیر می شوند و بعد از آن با شناسایی محل اختفا خیابانی، به محل مذکور حمله می شود. در این شرایط خیابانی که فاقد هر گونه تشکیلات نظامی بود، توان مقابله را از دست داده و با شکست در برابر نیروهای دولتی، به ضرب گلوله مجروح و کشته می شود.

با کشته شدن خیابانی، نهضت وی رهبر اصلی خود را از دست می دهد. بااینحال، این قیام، جنبشی ضداستعماری بود که توانست بر قرارداد استعماری 1919 و لغو آن تأثیرگذار باشد. چنانچه در جریان این قیام، کابینه وثوق، سقوط کرده و اجرای قرارداد برای همیشه ملغی گردید.


منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران