تبیان، دستیار زندگی
همان طور که در مطالب قبل خواندید، جمله داراى اجزاء و ارکان است. ارکان جمله آن قسمت هایی هستند که اگر حذف شوند، ساختمان جمله از هم می پاشد. اجزاى جمله آن ها هستند که حذفشان به ساختمان جمله آسیبى نمى رساند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلمه مناسب قرار دهید

جمله مجموعه  اى است به  هم  پیوسته از کلمات که پیامى را بیان مى  کند.

کلمه مناسب قرار دهید

همان طور که در مطالب قبل خواندید، جمله داراى اجزاء و ارکان است. ارکان جمله آن قسمت  هایی هستند که اگر حذف شوند، ساختمان جمله از هم می  پاشد. اجزاى جمله آن  ها هستند که حذفشان به ساختمان جمله آسیبى نمى  رساند.

 دانش آموزان عزیز با توجه به کلمات داده شده جمله ها را کامل کنید و کلمات را در جای مناسب قرار دهید.

در این دو بازی آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه با جمله، کلمه و مفهوم یک جمله کامل به خوبی آشنا می شوند.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

کلمه مناسب قرار دهید

کلمه مناسب قرار دهید

 دانش آموزان عزیز با توجه به کلمات داده شده جمله ها را کامل کنید و کلمات را در جای مناسب قرار دهید.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان