تبیان، دستیار زندگی
برای تعیین کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد به صورت زیر عمل می کنیم:ابتدا بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را پیدا می کنیم.یکی از دو عدد را بر بزرگترین مقسوم علیه مشترک به دست آمده تقسیم می کنیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کوچک ترین مضرب مشترک

کوچکترین مضرب مشترک دوعدد را می توان کوچکترین مخرج مشترک هم بگوییم.

کوچک ترین مضرب مشترک

برای تعیین کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد به صورت زیر عمل می کنیم:
ابتدا بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را پیدا می کنیم.
یکی از دو عدد را بر بزرگترین مقسوم علیه مشترک به دست آمده تقسیم می کنیم.
خارج قسمت را در عدد دیگر ضرب می کنیم.
عدد حاصل ، کوچکترین مضرب مشترک دو عدد مفروض است.

دو روش برای محاسبه کوچکترین مضرب مشترک دو عدد وجود دارد:
روش 1: مضرب های هرعدد را لیست کنید:
الف) مضرب های هر عدد را جدا جدالیست کنید.
ب) کوچکترین مضرب مشترک که بر هردو بخش پذیر شد را انتخاب کنید.
مثال: کوچکترین مضرب مشترک 2و3  کدام است؟
مضربهای 2:                 2، 4، 6،8    
مضربهای 3:                    3، 9،6
کوچکترین مضرب مشترک 2 و 3 مساوی 6 می باشد.

مثال: کوچکترین مضرب مشترک5 2و30  کدام است؟
مضربهای 25: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175...
مضربهای 30: 30, 60, 90, 120, 150, 180...
کوچکترین مضرب مشترک 25 و 30 مساوی عدد 150 می باشد.

روش 2: راه مقسوم علیه ها ی اول
الف) مقسوم علیه های اول هر عدد را لیست کنید.
ب) بزرگ ترین مقسوم علیه های اول مشترک هر دو عدد را مشخص کنید (اگر بیش از یک رقم بود درهم ضرب کنید.)

در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه اول به خوبی با کوچک ترین مضرب مشترک بین دو عدد (ک.م.م) و مفهوم آن به خوبی آشنا می شوند.


برای پیدا کردن کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد دلخواه خود را در مربع های خالی بنویسید سپس روی کلید (یافتن ک.م.م) کلیک کنید و کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد انتخابی خود را مشاهده کنید.
در تصویر بالا دو عدد 12 و 8 را انتخاب کرده ایم و سپس روی کلید (یافتن ک.م.م) کلیک کرده ایم، نتیجه بدست آمده عدد 24 می باشد که کوچک ترین مضرب مشترک بین دو عدد (8 و12) است.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان