وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدی داروﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺧـﺼﻮص ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳﻲ اﺳـﺎس و ﺣﺘـﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد ﺗﻨﻬـﺎ وﺳـﻴﻠﻪ درﻣـﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟـﻮد در آن ﻫـﺎ در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓـﺖ اوایل ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﻴﻤﻲ ....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی گیاه دارویی گل داودی دستاورد برتر دوره دوم فرزانگان 2 اراک

بررسی گیاه دارویی گل داودی دستاورد برتر دوره دوم فرزانگان 2 اراک

یازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 105 گروه به عنوان گروه های برتر در بخش های سمینارهای علمی، مسابقات و غرفه های نمایشگاهی به عنوان گروه های برتر برگزیده و معرفی شدند.
 بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: بررسی اثر  نوعی گیاه دارویی
نام مدرسه: فرزانگان 2 اراک
نام استاد: خانم محبوبه طبیبیان
دانش آموزان: پریسا دشتستانی، مائده مرادی

چکیده:

مطالعه اثر مهاری عصاره گل داودی بر رشد باکتری اشریشا کلی و اسافیلو کوکوس اورئوس
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدی داروﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺧـﺼﻮص ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳﻲ اﺳـﺎس و ﺣﺘـﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد ﺗﻨﻬـﺎ وﺳـﻴﻠﻪ درﻣـﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟـﻮد در آن ﻫـﺎ در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓـﺖ اوایل ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﻴﻤﻲ و ﻛـﺸﻒ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎی ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺳﻨﺘﺰ آﻟﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺖ داروﺳـﺎزی و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ داروﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺑﻪ جای داروﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺪ. اﻣـﺎ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ و آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴـﻚﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از دﻫﻪ 1950  ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎریزای ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪآﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎومت هم ﭼﻨـﺎن در ﺣـﺎل ﮔـﺴﺘﺮش اﺳـﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از داروﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑـﺮای دﺳـﺖﻳـﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﺎﻛﺘﺮیﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـته است. ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎل در ﮔﻴﺎه گل داودی Chrysanthemum morifolium  و استفاده هایی که از این گیاه در طب سنتی به عمل می آﻣﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه دارای ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺿﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﺷﺪ.

هدف: ﻫــﺪف از اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، ﺑﺮرﺳــﻲ اﺛــﺮ ﺿـد باکتری ﻋــﺼﺎره الکلی ﮔــﻞ اﻳــﻦ ﮔﻴــﺎه ﺑـر روی دو ﺳــﻮﻳﻪ ﻣﺮﺟــﻊ از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورئوس (PTCC1112) و اشریشا کلی (PTCC1276)  می باشد.

معرفی گیاه: گیاهی است پایا از خانواده ی compositaeکه منشاء اولیه آن چین می باشد. امروزه در هند و سایر مناطق دنیا بطور وحشی رویش دارد و به عنوان گل زینتی در ایران پرورش داده می شود و شاخه های بریده شده آن در گل فروشی ها عرضه می شود. بلندیش به یک متر می رسد و در تابستان و پاییز گل می دهد. این گیاه به سه رنگ زرد و سفید و بنفش دیده می شود که زرد آن فراوان تر از دو رنگ دیگر یافت می شود. بوی آن شبیه گیاه بومادران و برگ هایی شبیه به گیاه پنبه دارد. طبیعت آن خشک و گرم است.

خواص و موارد مصرف درمانی: گل ها معرق،  ضد عفونی کننده، پائین آورنده ی فشار خون شریانی، گریپ، آنژین، تب و از دم کرده گل ها به صورت کمپرس در التهاب چشم و قراردادن له شده گلبرگ های تازه بر روی کورک و زخم و از خشک شده گلبرگ ها در آکنه استفاده به عمل می آید.

خواص آن مشابه بومادران است و برای درمان سنگ مثانه و نفخ معده مصرف می شده است. مرهم این گیاه در طب سنتی برابر 3 مثقال (حدود 13 گرم) آرد شده و یا 5 مثقال (حدود22گرم) جوشانده آن است که خشک کننده زخم ها و داروی سرطان بوده است. هم چنین از مخلوط یک مشت گل زرد داودی و نصف مشت رازیانه و نیم درم زیره سفید (حدود2گرم) پخته شده در آب برای درمان ورم بلغمی استفاده می کردند.

مصارف صنعتی: اسانس و روغن موجود در گل و برگ آن در صنایع عطر سازی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد پاک کننده و طعم دهنده های غذایی قابل استفاده است.
نامهای دیگر: غریب توتی، داودی توتی، Dendranthema morifolium    
 
برای مشاهده مجموعه فایل هایضمیمه اینجا کلیک کنید.
  
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین