تبیان، دستیار زندگی
د.  بهگزارش خبرنگار  تبیان به نقل از رسا، شورای انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم با حضور و عضویت مدیرانانجمن‌های علمی این حوزه از 16 آبان 84 رسماً آغاز به كار كرد. این شورا با هدفزمینه سازی تعامل، انسجام و هماهنگی ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شورای انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم تشكیل و آیین نامه آن مصوب شد.

بهگزارش خبرنگار  تبیان به نقل از رسا، شورای انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم با حضور و عضویت مدیرانانجمن‌های علمی این حوزه از 16 آبان 84 رسماً آغاز به كار كرد.
این شورا با هدفزمینه سازی تعامل، انسجام و هماهنگی بین انجمن‌های علمی حوزه، تلاش برای پیشبرداهداف مشترك انجمن‌ها، زمینه‌سازی پشتیبانی و حمایت‌های معنوی و مادی، سعی در رفعموانع پیش رو، كمك به شناساندن جایگاه واقعی انجمن‌ها و زمینه‌سازی ارتباط و حضورفعال انجمن‌های علمی حوزه در مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی تشكیل یافته است.
یراساس این گزارش، در اساسنامه مصوب این شورا، پرهیز از جناح بندی‌های تنشزای سیاسیدر عین پایبندی به سیاست‌های كلان نظام اسلامی، هماهنگی با مسئولان حوزه و رعایتقوانین شورای مدیریت حوزه و كمیسیون انجمن‌ها علمی و تأكید بر استقلال انجمن‌هایلحاظ شده است.
در نخستین جلسه این شورا، حجت الاسلام محمد علی رضایی اصفهانی بهعنوان دبیر این شورا برای مدت یك سال انتخاب شد.
شورای انجمن‌های علمی حداقل هرماه یك بار باید تشكیل جلسه دهد و تصمیمات آن بر اساس رأی اكثریت خواهدبود.
گفتنی است تاكنون 9 انجمن‌ علمی در حوزه‌ علمیه قم رسماً آغاز به كار كردهاست.