تبیان، دستیار زندگی
اولین جلد از سری کتاب های گفتار نوشت های بنیادی با نام «تمدن و تحلیل تمدنی» توسط بنیاد توسعه فردا در قطع پالتویی منتشر گردید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتاب تمدن و تحلیل تمدنی

اولین جلد از سری کتاب های گفتار نوشت های بنیادی با نام «تمدن و تحلیل تمدنی» توسط بنیاد توسعه فردا در قطع پالتویی منتشر گردید.

کتاب تمدن و تمدن تحلیلی

هنگامی که درباره ى تمدن سخن مى گوییم، ناگزیر با موضوعاتى به ظاهر پراکنده و متنوع مواجه خواهیم شد که تحلیل آن ها در قالبى واحد بسیار دشوار است: فرهنگ، تاریخ، اجتماع، هنر و ادبیات، علم و دانش، سیاس ت و س رانجام مفاهیم دیگرى همچون اقتصاد، صنعت، فناورى و رسانه، که امروز به انبوه حوزه هاى پیشین اضافه ش ده اند. نق ش و تأثیر همه ى این عناصر در ش کل گیرى و تح ویت یک تمدن یکسان نیست، اما در تحلیل تمدن، هیچ کدام را نمى توان حذف کرد؛ بلکه کثرت و گوناگونى این  عناصر تأثیرگذار، ضرورت تفکیک و اولویت بندى و چینش درست آن ها را نشان مى دهد. در این کتاب، چهار سطح براى تمدن معرفى کرده و نشان مى دهیم براى سیاست گذارى ها، برنامه ریزى ها و قانون گذارى ها نیازمند تحلیل ها و راهکارهایى در این چهار سطح یا هستیم:
1. رفتار (ش امل پدیده ها و واقعیات بیرونى مانند اقتصاد، محیط زیست، سیاست و ...)؛
2. اجتماع (شامل قوانین، نظام ها و ساختارهاى اجتماعى)؛
3. فرهنگ (شامل ارزش ها و باورها)؛
4. اندیش ه و عقینیت (ش امل بنیان هاى فلسفى، اندیش ه هاى مبنایى سازنده ى تمدن).

فهرست کتاب نیز به شرح ذیل می باشد:
1-  فصل اول: الگوی تحلیل تمدنی 
2- فصل دوم: سیاست گذاری در بستر جهان بینی و فرهنگ 
3- فصل سوم: ابزارهای نرم و سخت در سیاست گذاری 
4- فصل چهارم: سیاست گذاری اقتصادی مسئله ای پیش روی تمدن ها

مقدمه فصل یک کتاب :
 این کتاب در مورد علم سیاست گذاری است، بنابراین بیراه نیست که در همین ابتدا، این پرسش را مطرح کنیم که سیاست گذاری با مطالعه و تحلیل تمدن چه ارتباطی دارد؟ پاسخ به این پرسش، به مقدمه ای کوتاه نیاز دارد.
در نگاه نخست، به نظر نمی رسد که جست و جوی روشی برای مطالعه و تحلیل در این زمینه، برای کسانی غیر از پژوهشگران تاریخ، جامعه شناسی و باستان شناسی اهمیت داشته باشد. آنچه توجه سیاست گذاران و علاقه مندان این رشته را به خود مشغول می کند، عبارتند از: اقتصاد، مناسبات بین الملل، امنیت و دفاع، سلامت، منابع طبیعی و محیط زیست، اشتغال، آموزش، صنعت، علم و فناوری، رسانه و تبلیغات، هنر، ادب و فرهنگ و... حال آنکه مطالعه درباره ی تمدن، موضوع مورد علاقه ی مورخان و جامعه شناسان است. نگاهی به تعریف مفهوم تمدن، راه را برای پاسخ به این پرسش می گشاید. صاحب نظرها تعاریف گوناگونی از مفهوم تمدن ارائه کرده اند که به بعضی از آن ها اشاره ی کوتاهی خواهیم کرد. با اینکه تعاریف آن ها یکسان نیست، اما می توان از مجموعه تعاریف موجود چنین برداشت کرد که همه ی مباحث مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان عمومی جامعه، ذیل یک کلیت واحد به نام «تمدن» جای می گیرند. تصمیم ها و برنامه ریزی های سیاست گذارانه، خواه ناخواه در شکل گیری و روند تحولات موجودیتی به نام «تمدن» تأثیر می گذارند، در مقابل نیز پشتوانه ی تمدنی سیاست گذاران است که به نحو تعیین کننده ای کیفیت و موفقیت فعالیت های آن ها را رقم می زند. تدوین برنامه های بلندمدت، ترسیم چشم اندازها، تبیین آرمان ها و تصویب اسناد فرادستی، همه و همه، تلاش هایی هستند برای مشخص کردن مسیر و روند تحولات به سوی آینده ی مطلوب یک تمدن، به عبارت دقیق تر، کوشش هایی برای محقق ساختن «تمدن مطلوب و آرمانی» هستند. بنابراین به جا است اگر سیاست گذاری و تمدن سازی را در پیوندی ذاتی با یکدیگر ببینیم و ژرف اندیشی درباره ی تمدن را، نه تنها مفید، بلکه برای تعمیق دانش سیاست گذاری ضروری بدانیم.
درک و شناخت درست از تمدن، مستلزم الگوی تحلیلی است که میان پدیده های گوناگون تمدنی، رشته ای وحدت بخش برقرار کند، روابط بین آن ها را شناسایی و تفسیر کند، تا بتوان با درک هر چه درست تر از واقعیات بستر اجتماع، آن را مبنای تدوین برنامه ها و سیاست ها قرار داد. بهره گیری از یک چهارچوب تحلیلی مناسب، می تواند پیش بینی آینده را نیز ممکن سازد تا بتوان تدابیر لازم را برای دوری از آینده های نامطلوب اتخاذ کرد و اقدامات و برنامه ریزی های لازم را برای نیل به آینده ی مطلوب پایه ریزی نمود. در این کتاب، ضمن ارائه ی توصیفی از سطوح و لایه های تمدن، تلاش می شود تا روابط پویای آن ها با یکدیگر نشان داده شود. به این ترتیب، امکان پیش بینی تأثیر اقدامات سیاست گذارانه بر هر لایه فراهم خواهد شد و می توان سیاست گذاری جامع نگرانه تر و موفق تری داشت.

می توانید برای تهیه این کتاب که به قیمت  10 هزار تومان ارائه شده است از طریق تماس با شماره تلفن 44030718 و یا ارسال ایمیل به آدرس: info@farda.ir  اقدام فرمایید.