تبیان، دستیار زندگی
ود حضرت آیتالله مصباح یزدی ایمان مردم به خداوند و روز قیامت را موجب بخشش گناهانانسانهاارزیابی كرد و امید همراه با ظن به آخرت را عامل رهایی انسان از وبی بندو باری و گناه دانست. بهگزارش خبرگزاری تبیان به نقل از &nbs...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امید به فرارسیدن روز قیامت باعث كاهش گناهان می‌شود

حضرت آیتالله مصباح یزدی ایمان مردم به خداوند و روز قیامت را موجب بخشش گناهانانسانهاارزیابی كرد و امید همراه با ظن به آخرت را عامل رهایی انسان از وبی بندو باری و گناه دانست.

بهگزارش خبرگزاری تبیان به نقل از  شبستان، آیت الله مصباح یزدیدرمراسم شبهای ماه مبارك رمضان بیت رهبر معظم انقلاب در قم ظن به آخرتراموجب كاهش و آمرزش بسیاری از گناهان عنوان كرد و گفت: ظن به آخرتباعثامیدواری میشود. امید به آخرت با ظن به آخرت همراه است. این دو كافیاستتا انسان را از حد بیتفاوتی و بی بند و باری خارج كند.
وی با اشارهبهآیات قرآن رجاء به لقاء با خدا را ملاك ایمان تلقی كرده و افزود:دربسیاری از متون دینی، امید رسیدن روز قیامت و ملاقات با خدا ملاك ایمانتلقی شده است و عدم آن نشان دهنده كفر است.
استاد حوزه علمیه قمادامهداد: كسانی كه به آخرت ایمان دارند میبایست از پیامبر اسلام(ص) پیرویكنندو در برابر خدای یگانه سر تسلیم فرود آورند و رفتارشان خدا پسندانهباشد.اگر عبادت برای خداست حیثیتی جز این نداشته باشد كه نشان دهندهبندگیانسان در برابر خداست.
وی افزود: هنگامی كه در نماز رو به خدامیایستیمبه این معنی است كه روی دلمان به سوی خداست و اگر دل به سوی دیگریبرگشتبلافاصله باید از خداوند عذرخواهی كرد.
وی خاطرنشان كرد: عبدسرتاپایشباید بندگی باشد. عبادت حقیقی را كسی انجام میدهد كه به علاوه برنمازخواندنش همه كارهای او مانند خوردن، خوابیدن، كاركردن و مانند آنبرایخداوند باشد.
  وی با بیان اینكه در بسیاری از اوقاتوقتی براحوال خود تفكر میكنم احساس میكنم بندگی مردم را انجام دادهامگفت: عدهایهمیشه فكر میكنند كه عملشان الهی و درست است ولی وقتی دقت كنندمشاهدهمیكنند كه خودشان را فریب دادهاند. باید از بسیاری كارها كه صورتدادهایمتوبه كنیم. بسیاری از كارها را كه انجام دادهایم وقتی بررسی میكنیم در آنشرك یافته میشود.