تبیان، دستیار زندگی
ست  رئیس مجمعتقریب مذاهب اسلامی گفت: تنها اسلام است كه با جامعیت و شمول خویش درارائه تصوری صحیح از هستی و انسان و وضع قوانین برای آن راه انسان را برایقرب به پروردگار تسهیل میكند. به گزارش خبرگزاری تبیان به نقلاز شب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنها داعیه دار عدالت حقیقی برای بشر اسلام است

رئیس مجمعتقریب مذاهب اسلامی گفت: تنها اسلام است كه با جامعیت و شمول خویش درارائه تصوری صحیح از هستی و انسان و وضع قوانین برای آن راه انسان را برایقرب به پروردگار تسهیل میكند.
به گزارش خبرگزاری تبیان به نقلاز شبستان، آیتالله محمدعلی تسخیری، رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی، اصلعدالت را یكی از اصول و ارزشهای عالی انسانی موردتوجه بشر بخصوص رهبرانفكری و مصلحان اجتماعی دانست و از آن به عنوان آرمان متعالی ایشان نام برد.
ویهمه مردم اعم از ظالم و مظلوم را فطرتا پایبند و و ملتزم به آرمانعدالتخواهی خواند و اظهار داشت: تفسیر انسانها از این اصل متفاوت است بهصورتیكه تشخیص مصادیق آن مورد اختلاف میان آنان میگردد.
وی با اشاره بههدف ارسال رسل، انزال كتب و نیز تشریع قوانین مختلف از سوی پروردگار كههمان ایجاد جامعه عادلانه است، اظهار داشت: كاربرد تعابیر مختلفی در قرآنمجید درباره این اصل حیاتی و مهم همچون عدل كه 28 بار در قران ذكر شده یاقسط كه 25 بار در قران ذكر شده و یا وزن كه 23 بار در قرآن از آن یاد شدهو نیز تعبیر حق كه دارای یك معنای عام است نشان از اهمیت این اصل دارد.
ویبه معنای لغوی عدل اشاره كرد و گفت: عدالت در مقابل جور معنا میشود و بهمعنی میانهروی در امور است البته برخی نیز آن را به معنای مساوات گرفتهاندكه تعریف بسیار روشنتری میباشد.
آیتالله تسخیری عدالت را یكی از صفاتثبوتیه الهی ذكر كرد و با تاكید بر اتفاق نظر همه مسلمانان بر آن و اختلافدر تفسیر آن از سوی متكلمان گفت: دستهای تنها فعل پروردگار را معیار وملاك عدالت میدانند كه این مفهوم برای بشر قابل درك نیست ولی عدهای كهمعتزله و شیعه از ایشان میباشند قائل به حسن و قبح ذاتی افعال هستند كهعقل بشر توان درك و فهم آن را دارد بنابراین آنچه كه عقل بشر، عدل میداندو خوب تشخیص میدهد در حق پروردگار است.
رئیسمجمع تقریب مذاهب اسلامی بااشاره به قسم دوم عدالت یعنی عدالت فردی و اخلاقی آن را مرحله تقوای یكفرد مسلمان و سبب رعایت حلال و حرام الهی عنوان كرد و اظهار داشت: اینمعنای عدالت همان عدالتی است كه در بسیاری از مسئولیتها مانند رهبریجامعه، قضاوت، شهادت امامت جمعه و جماعت شرط است.
وی عدالت اجتماعی رامفهومی گسترده تر از عدالت فردی دانست و بر تامین بهترین روش زندگی درنتیجه آن و نیز وضع قوانین و نظامات اجتماعی، حقوقی و سیاسی و اقتصادیعادلانه برای به ارمغان آوردن سعادت، خوشبختی، رفاه و آسایش فراگیر آرامشروحی و روانی توازن اجتماعی توسعه و پیشرفت علمی و فرهنگی و نجات از جمل وعقب ماندگی فقر، بیماری و رنجها تاكید كرد.
آیتالله تسخیری با اشارهبه نظامهای سوسیالیستی و سرمایهداری به عنوان داعیهداران تامین عدالتاجتماعی سراسر قرن بیستم را محل نزاع قدرت میان آنان، افكار نخبگان ومتفكران را ینز وابسته به انها دانست و خاطرنشان كرد: تنها داعیه دارعدالت حقیقی برای بشر اسلام است كه با جامعیت و شمول خویش در ارائه تصوریصحیح از هستی و انسان و وضع قوانین برای ان راه انسان را برای قرب بهپروردگار تسهیل میكند.

وی افزود: در جهانبینی اسلامی خدمت به خلقخدا، مهرورزی به انسانها پرداخت مالیاتهای شرعی و حقوق اقتصادی نوعی عبادتو وسیله برای قرب به پروردگار است محبت و مهرورزی به انسانها تابعی ازمحبت به خداوند بزرگ است و حركت در مسیر عدالت اجتماعی تلاش برای هماهنگساختن انسان و جامعه باكل عالم خلقت است.
رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی به بیان ده خصوصیت نظام عادلانه اسلامی پرداخت