مد  پنجاه و دومین شماره نشریه میقات حج، نشریه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر شد. بهگزارش خبرنگار تبیان به نقل از رسا، پنجاه و دومین شماره نشریه میقات حج،نشریه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و ز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پنجاه و دومین شماره فصلنامه میقات حج به بازار آمد

 پنجاه و دومین شماره نشریه میقات حج، نشریه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر شد.

بهگزارش خبرنگار تبیان به نقل از رسا، پنجاه و دومین شماره نشریه میقات حج،نشریه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در 224 صفحه به بازارآمد.
«حج در ادب عرفانی» عنوان مقالهای از محمد شجاعی میباشد كه در اینشماره منتشر شده است. این مقاله برگرفته از كتاب «كشف المحجوب» نوشتههجویری غزنوی میباشد. نویسنده مقاله در كشف حجاب هشتم از این كتاب آوردهاست: «یكی از حجابها و موانعی كه میان آفریده و آفریدگار وجود دارد، بهوسیله برگزاری حج برطرف میگردد».
در ادامه این شماره میقات حج به درجمقالهای با عنوان «حكایت دو بیت بر دیوار بیت النبی ـ ص ـ » نوشته علیگودرزی پرداخته است. ترجمه این دو بیت چنین است:
«ای بهترین كسی كه استخوانهایش در زمین هموار، دفن گشته و از بوی خوش آن دشت و دمن خوشبو شده است
جانم فدای قبری كه تو در آن آرمیدهای، كه عفاف، جود و كرم در آن است»
نویسنده به بیان نقل قولها پیرامون این دو بیت از كهنترین سند تاریخی «عتبی» و اسناد دیگر پرداخته است.
ازدیگر عناوین مهم موجود در این شماره میقات حج میتوان به عناوینی چون:حجگذاری در تركیه، حج نامه انزاب و نمونههایی از غمها و شادیهای پیامبراكرم ـ ص ـ اشاره كرد.