ید  سازمان ملل متحد به كشورهای عربی سفارش كردكه امیر المومنین حضرت امام علی (ع) را به عنوان الگو، در استقرار حكومتعدالت محور، دموكراسی و دانش محور مد نظر قرار دهند . بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی تبیان به نقل از  ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امیرالمومنین امام علی را الگوی حكومتی خود قرار دهید

 سازمان ملل متحد به كشورهای عربی سفارش كردكه امیر المومنین حضرت امام علی (ع) را به عنوان الگو، در استقرار حكومتعدالت محور، دموكراسی و دانش محور مد نظر قرار دهند.

بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی تبیان به نقل از  رسا، طرح توسعه سازمان مللمتحد (.U.N.D.P) در گزارش تازه منتشر شده خود درباره توسعه انسانی اعراب،ضمن انعكاس چند جمله از گفتار نورانی امیر مؤمنان علی (ع) درباره حكومتآرمانی، كشورهای عرب را به الگوگیری از آن امام معصوم دعوت كرد.
بر اساس این گزارش، این جملات عبارتند از:
مشورت حاكم با حكومت شوندگان، اعتراض بر ضد فساد و اعمال نادرست، تضمین عدالت برای همگان و دستیابی به توسعه بومی.