تبیان، دستیار زندگی
ست  اینمرجع تقلید تحقق وعده حكومت جهانی خداوند را در گرو عمل صالح و ایمانافراد عنوان و خاطر نشان كردند: عمل صالح تنها زیارت، دعا، نماز و روزهنیست، هر كار مفیدی با نیت خیر، عمل صالح است. بهگزارش خبرگزار تبیان به نقل ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایمان و عمل صالح شرط تحقق وعده حكومت جهانی خداست

اینمرجع تقلید تحقق وعده حكومت جهانی خداوند را در گرو عمل صالح و ایمانافراد عنوان و خاطر نشان كردند: عمل صالح تنها زیارت، دعا، نماز و روزهنیست، هر كار مفیدی با نیت خیر، عمل صالح است.

بهگزارش خبرگزار تبیان به نقل از  رسا  حضرت  آیت اللهالعظمی   مكارم شیرازی،   در سخنرانی خود كه در حضور گروه زیادیاز طلاب علوم دینی و اقشار مختلف مردم برگزار شد با اشاره به آیات قرآنعاقبت تمام انسانها را فنا و سقوط دانستند مگر كسانیكه عمل صالح انجامدهند و گفتند: تمام انسانها دچار سقوط میشوند مگر كسانیكه دارای دو ركنایمان و عمل صالح باشند.
ایشان با بیان وعده حكومت جهانی از سوی خداوندفرمودند: خدا وعده حكومت جهانی را به آن گروهی داده است كه دارای ایمان وعمل صالح هستند. نجات از خسرانها و عاقبت به خیر شدن مشروط به این دوخصیصه است.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم افزودند: پیامبر اكرم (ص)،بهترین آفریدگان خدا را شیعیان امیر مومنان حضرت علی(ع) معرفی میكنند كهاین صفت، وظیفه سنگینی را بر عهده شیعیان قرار میدهد. چرا كه شیعیان بایدمصداق ایمان آورندگان باشند و عملشان صالح باشد.

آیت الله مكارمشیرازی در بخش دیگری از سخنان خود معضلات اقتصادی كشور را ناشی از ضعفایمان دانستند و یاد آور شدند: مگر میشود در یك كشور اسلامی شخصی دویستمیلیارد تومان اختلاس كند و رشوهای هم در حدود هجده میلیارد تومان دهد؟ درصدر اسلام هنگامی كه مقداری از پول مسلمانان در منزل كسی بود، وی شب خوابشنمیبرد تا آن را به صاحبش میرساند.
ایشان یكی از اهداف نبوت پیامبرگرامی اسلام ـ ص ـ و نزول قرآن را خروج انسانها از تاریكی به روشنایی كههمان عمل صالح است عنوان كردند و اظهار داشتند: در سایه عمل صالح است كهزندگی انسانها با بركت و حكومتها نورانی میشود. بسیاری از مسایل مهم درزندگی بشر و سرنوشت او بر محور عمل صالح است.
 ایشان، ایمان را یكباور درونی نسبت به خدا و معاد و نبوت معرفی كردند و توضیح دادند: گفتنشهادتین تنها كافی نیست، ایمان جایش در اعماق دل است. وقتی بذر ایمان درونیك نفر كاشته شد باید تمام وجودش رنگ و بوی شاخههای ایمان گیرد.
اینمرجع تقلید عمل صالح را دارای ویژگی نیت پاك ارزیابی كردند و خاطر نشانساختند: عمل صالح تنها زیارت، دعا، نماز و روزه نیست؛ بلكه هر كس كه كارمفیدی انجام دهد و نیتش برای خدا باشد، عملی صالح انجام داده است هر چندكوچك باشد.
ایشان انجام دادن كارهای خیر همچون اكتشافات، اختراعات وخدمت رسانی به مردم را در صورتی كه دارای نیت پاك و خدمت به مردم و رفعمشكلات جامعه باشد را دارای اجر و پاداش عنوان كردند و ادامه دادند: گاهیافراد با عمل خود به دنبال كسب شهرت و ثروت هستند. در این صورت خداوند دراین دنیا به آنها شهرت و ثروت میدهد و در روز قیامت هیچ طلبی از خداوندندارند؛ ولی اگر هدفشان رفع مشكلات مردم و خدمت به بشر باشد هر چند عملآنها كوچك باشد و در هر گروه و قومی كه باشند اجرشان نزد خداوند محفوظ است.