تبیان، دستیار زندگی
با ارزش مکانی آشنا شده اید و می دانیم که به جای 10 تا یکی می شود یک بسته 10 تایی قرار داد و نیز به جای هر 10 بسته 10 تایی یک بسته 100 تایی و به این ترتیب به جای 10 بسته 100 تایی می شود یک بسته 1000 تایی قرار داد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمع با جدول ارزش مکانی

جدول ارزش مکانی برای مشخص کردن مرتبه اعداد می باشد.

جمع با جدول ارزش مکانی

با ارزش مکانی آشنا شده اید و می دانیم که به جای 10 تا یکی می شود یک بسته 10 تایی قرار داد و نیز به جای هر 10 بسته 10 تایی یک بسته 100 تایی و به این ترتیب به جای 10 بسته 100 تایی می شود یک بسته 1000 تایی قرار داد.

مثال: به شکل بالا توجه کنید، می خواهیم عدد 42 را با عدد 85 جمع کنیم، آنها را در جدول ارزش مکانی قرار داده ایم و همان طور که می بینید یکان ها زیر هم و دهگان ها نیز زیر هم قرار دارند تا راحت تر جمع کنیم.

ابتدا باید مرتبه یکان را جمع کرده و در جای خالی بنویسیم اینجا حاصل جمع یکان عدد 7 می باشد، حالا نوبت دهگان است که جمع کنیم، همانطور که می بینید جمع دو عدد 8 و 4 با هم می شود 12 از آنجایی که در جدول ارزش مکانی هر قسمت فقط یک رقم می توان نوشت رقم یکان را نوشته و دهگان را به جدول ارزش مکانی صدگان انتقال می دهیم به این ترتیب در جای خالی ستون دهگان عدد 2 را نوشته و عدد یک را به جدول بعد انتقال دادیم و از آنجایی که در جدول صدگان عدد دیگری نیست که با عدد 1 جمع شود خود عدد 1 را در جای خالی ارزش مکانی صدگان قرار می دهیم .

نکته: اگر بخواهیم دو عدد را در جدول ارزش مکانی جمع کنیم، ابتدا بخش یکان را با هم بعد بخش دهگان و به همین ترتیب صدگان و هزارگان را جمع می کنیم. گاهی با جمع دو عدد در یک بخش، عددی دو رقمی به دست می آید که در این صورت رقم سمت راست را نوشته و رقم سمت چپ را به مقدار بعدی اضافه می کنیم.

حال برای پی بردن به این که حاصل بدست آمده درست  است یا خیر روی کلمه نتیجه کلیک می کنیم و برای ادامه بازی روی کلمه بعدی کلیک می کنیم.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان