تبیان، دستیار زندگی
هدف از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که سبب قانون گریزی می شود و از این میان بر عواملی که در قانون گریزی از قوانین راهنمایی و رانندگی موثرند، تاکید بیشتری می شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی عوامل قانون گریزی مردم

بررسی عوامل قانون گریزی مردم

یازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.


نام ایده: بررسی عوامل قانون گریزی مردم از قوانین با مطالعه موردی متطقه 4
نام ارائه دهنده/دهندگان: ترانه زمانی
زمینه و نوع پروژه: علوم انسانی
درجه سختی: متوسط
نام مدرسه: صبا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که سبب قانون گریزی می شود و از این میان بر عواملی که در قانون گریزی از قوانین راهنمایی و رانندگی موثرند، تاکید بیشتری می شود.

مقدمه

وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است كه زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تأمین می كند.

مهم ترین هدف قانون گذاری به تأمین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشكنی و قانون شكنی است.

قانون گریزی كه از آن تحت عنوان یك معضل اجتماعی نام برده می شود، و سلامت جامعه را تهدید می كند، برخاسته از ناسازگاری هایی است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم است. این ناسازگاری ها كه معلول عوامل خرد و كلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی هنجاری در جامعه حاكم گردد.

هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی موانع قانون گریزی و قانون شكنی و ارائه راه كارهای مقابله با آن است و از آن جا که قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سرپیچی از آن منجر به انواع آسیب های روانی و جسمی می شود بر آن تاکید بیشتری شده است.
 
پژوهش حاضر از لحاظ شیوه انجام از نوع پژوهش های پیمایشی بود و دانش آموزان جهت کسب اطلاعات مورد نیاز خود از نظر سنجی میان دانش آموزان استفاده کردند. طرح نظرسنجی، به منظور دست یافتن به نظر پاسخگویان درباره چگونگی اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی به اجرا درآمده است.

یافته های این طرح به قرار زیر است:

32 درصد از پاسخگویان عنوان کردند تا حدی می توان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرد.

42 درصد از پاسخگویان معتقدند به دلیل جمعیت زیاد در تهران نمی توان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرد

35 درصد از پاسخگویان مقررات راهنمایی و رانندگی را در حد زیاد رعایت می کنند.

23 درصد از پاسخگویان به چراغ عابر پیاده بیشتر از سایر مقررات توجه می کنند.

52 درصد از پاسخگویان به دلیل جلوگیری از تصادف و حفظ جان خویش به چراغ عابر پیاده بیشتر توجه می کنند.

41 درصد از پاسخگویان هیچ یک از مقررات راهنمایی و رانندگی را نادیده نمی گیرند.

28 درصد از پاسخگویانی که برخی از مقررات را کمتر رعایت می کنند گفته اند که این کم توجهی از روی عادت است.

38 درصد از پاسخگویان معتقدند راننده ها بیشتر از عابرین پیاده مقررات را نقض می کنند.

27 درصد از پاسخگویان معتقدند راننده ها، مقررات مربوط به عابران پیاده را بیشتر نادیده می گیرند.

41 درصد از پاسخگویان معتقدند عابران پیاده، توجه به چراغ عابر پیاده را بیش از راننده ها نادیده می گیرند

23 درصد از پاسخگویان معتقدند آموزش از طریق رسانه ها، در رعایت کردن مقررات از سوی مردم موثر است.

بررسی عوامل قانون گریزی مردم

با در نظر گرفتن جنسیت نیز آمار این گونه تحلیل شدند:

مقررات راهنمایی و رانندگی را زنان در حد خیلی زیاد رعایت می کنند.
توجه به چراغ عابر پیاده در بین زنان و توجه به چراغ راهنما در بین مردان بیشتر است.
قوانین مربوط به عابران پیاده را مردان و رانندگی با سرعت مجاز را زنان بیشتر نادیده می گیرند.

از عوامل قانون گریزی از این به این موارد می توان اشاره کرد:

قوانین به اندازه كافی روشن و صریح نیستند، مجازات به موقع متخلفان به قانون و مقررات از سوی نهادهای قانونی و مسئول با دقت کافی انجام نمی شود. توجه به باورها، گرایش ها، نگرش ها و تمایل ها و ارزش های مردم در وضع قوانین وجود ندارد و رسانه ها در امر آموزش سهم کافی را بر عهده نمی گیرند.
 
مهارت های کسب شده
1. آشنایی با شیوه َ انجام پژوهش های کاربردی
2. آشنایی با شیوه گردآوری داده ها
3. آشنایی با تحلیل داده ها

بخش پروژه های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: مهدی رحمانی، تنظیم: نیلوفر یاقوتی