تبیان، دستیار زندگی
برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه هایی کوتاه، تقریباً هیچگاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود، و به دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درباره مجالس شورای ملی (1285- 1357)

برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه هایی کوتاه، تقریباً هیچگاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود، و به دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلی اسف انگیز پیدا کرد .

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
درباره مجالس شورای ملی (1285- 1357

مهمترین و تعیین کننده ترین دستاورد انقلاب مشروطه مجلس شورای ملی بود

برای این که، در همین ابتدا، به درک دقیق تری از جایگاه مجلس شورای ملی، به عنوان مهمترین و تعیین کننده ترین دستاورد انقلاب مشروطه (1285) برسیم، تذکر این نکته ضروری است که، تقریباً قریب به تمام اصول 51 گانه قانون اساسی (که در ذیقعده 1324 به توشیح مظفرالدین شاه رسید)، به سازوکار تشکیل مجلس و حوزه فعالیت، اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس در نظام مشروطه ایران اختصاص پیدا کرده بود. پیام روشن قانون اساسی مشروطه هم این بود که، از آن پس، مجلس شورای ملی به عنوان کانونی ترین خاستگاه تبلور اراده ملی، می تواند و باید، نقش درجه اولی در پیشبرد اهداف مشروطیت ایران (در شئون گوناگون) ایفا نماید و به عبارت بهتر «در رأس امور قرار بگیرد».

در تمام عمر 72 ساله مشروطیت (1285- 1357)، 24 دوره مجلس شورای ملی در ایران تشکیل شد. دوره اول تا پنجم مجلس، در دوران سلطنت قاجارها تشکیل شد؛ مجلس پنجم، همانی بود که، در 9 آبان 1304، رأی به انقراض قاجاریه و برقراری سلطنت در خاندان پهلوی داد. هنگامی که رضاشاه از سلطنت کنار رفت، مجلس شورای ملی دوره دوازدهم واپسین ماههای عمر خود را سپری می کرد؛ همچنان که، واپسین ماههای حیات مجلس هفدهم هم، با کودتای 28 مرداد 1332 هم زمان شد. انقلاب اسلامی هم (در 22 بهمن 1357)، در حالی به عمر نظام شاهنشاهی پهلوی پایان داد که، هنوز حدود 6 ماه از دوره فعالیت مجلس 24 شورای ملی باقی بود.

تا پایان دوره هجدهم (فروردین 1335)، مدت زمان فعالیت مجالس شورای ملی فقط 2 سال بود. از دوره نوزدهم بدان سو، این زمان، به 4 سال افزایش یافت. لازم به یادآوری است که، از سال 1328 تا پایان دوره پهلوی، در مجموع، 7 دوره هم، مجلس سنا تشکیل شد.

مجالس دوره اول تا چهارم شورای ملی، در مجموع، سالم ترین و مردمی ترین تمام ادوار 24 گانه قانون گذاری در دوره مشروطیت محسوب می شد که می توان تأیید کرد، در جریان برگزاری انتخابات آن، کمترین تقلب و اعمال نفوذ سازمان یافته دولتی یا سایر مراجع قدرت و نفوذ، صورت گرفت .

مروری گذرا، به  کارنامه 24 دوره مجلس شورای ملی، کمابیش، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه هایی کوتاه، تقریباً هیچگاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود، و به دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلی اسف انگیز پیدا کرد؛ و به عبارت دیگر، به سختی می توان، تأیید کرد که، فقط در برهه هایی بس کوتاه، مجلس شورای ملی «در رأس امور بود!».

با اتکای به اسناد و منابع متقن تاریخی، می شود از این هم فراتر رفت و تصریح کرد، در اکثری از ادوار مجلس شورای ملی، کسانی که به عنوان نماینده حوزه های انتخابیه گوناگون، به بهارستان راه پیدا کردند، این حضور خود در مجلس را «مدیون» مردم کشور نبودند و به تبع آن، دامنه و گستره کمی و کیفی کارنامه دوران نمایندگی شان هم، ضرورتاً نمی توانست، در راستای اهداف و وظایفی تبیین و تعریف شود که قانون اساسی مشروطه مقرر و معین ساخته بود.

مجالس دوره اول تا چهارم شورای ملی، در مجموع، سالم ترین و مردمی ترین تمام ادوار 24 گانه قانون گذاری در دوره مشروطیت محسوب می شد که می توان تأیید کرد، در جریان برگزاری انتخابات آن، کمترین تقلب و اعمال نفوذ سازمان یافته دولتی یا سایر مراجع قدرت و نفوذ، صورت گرفت؛ بگذریم از این که، به دلیل بحرانهای سراسر گسترش یابنده سیاسی، اقتصادی، امنیتی (که در درجه اول از حضور سلطه جویانه و تجاوزکارانه قدرتهای خارجی و تندرویها و افراط کاریهای عناصر داخلی مخالف و موافق مشروطه نشأت می گرفت)، مجالس چهارگانه مذکور، عملاً، از انجام تمام و کمال، وظایف نمایندگی خود در چارچوب قانون اساسی مشروطه بازماندند.

ضمن این که، مجلس اول، با کودتای محمدعلی شاه، بدفرجام شد؛ مجلس دوم هم با التیماتوم روسیه تزاری، و برغم دلیری و جانفشانی قاطبه نمایندگان و مردم کشور، ناگزیر منحل شد؛ مجلس سوم هم، به دلیل شدت گرفتن تجاوزات خارجی در جریان جنگ جهانی اول، به تعطیلی گرایید. اولین بار در جریان برگزاری انتخابات دوره پنجم بود که، مداخله دولت (رضاخان) در گزینش نمایندگان دلخواه، به گونه ای بی سابقه، افزایش یافت؛ و همین مجلس هم بود که موجبات صعود شبه قانونی رضاخان به سریر سلطنت ایران را فراهم آورد، که اکثریت نمایندگانش، حضور خود در مجلس را مرهون رأی و اراده مردم حوزه های انتخابیه خود نبودند.

از آن پس، فقط در مجلس ششم بود که اقلیتی اندک، از نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور یافتند و از مجلس هفتم (به استثنای یکی دو نفر) تا مجلس سیزدهم (که انتخابات آن در دوره رضاشاه برگزار گردید) حتی یک تن از مجلس نشینان، حضور خود در بهارستان را مرهون آراء مردم حوزه انتخابیه مربوطه نبود.

در دوران شانزده ساله سلطنت و در واقع حکومت رضاشاه مجلس فقط و فقط آلت فعل علایق و خواسته های او بود. در این دوره، حتی یک لایحه دولت، در مجلس رد یا با مخالفت جدی روبرو نشد. سلطه دستگاههای امنیتی و سیاسی تحت هدایت حکومت بر مجلس تمام و کمال بود و نمایندگان را کمترین جرأت و اراده انتقاد و حتی سئوال از مجموعه دولت و حکومت پیدا نشد. اگرچه در 12 ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه پهلوی (1320- 1332)، فضای سیاسی و اجتماعی نسبتاً بازی در عرصه کشور پدیدار شد، اما، هیچیک از انتخابات مجالس آن روزگار (چهاردهم تا هفدهم) از گزند تقلبات و اعمال نفوذ گسترده دولت و دیگر مراجع قدرت و نفوذ داخلی و احیاناً خارجی مصون نماند؛ و جز اقلیتی از نمایندگان، اکثری از به اصطلاح وکلا، با زدوبند، تقلب و اعمال نفوذ، راهی به بهارستان گشوده بودند. به همین دلیل، در مجموع، در آن برهه سرنوشت ساز و بس حساس سیاسی و اجتماعی، به سختی می توان از کارنامه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی دفاع کرد؛ بگذریم از این که، هر گاه فشار افکار عمومی نبود، حتی دشوار می توان به این نتیجه نزدیک شد که، نمایندگان دوره 16 قانون ملی شدن صنعت نفت را هم تصویب می کردند!

دخالت نزدیکان دربار و دولتمردان در مجلس ملی

در این میان، به ویژه، نقش مداخلات خلاف قاعده دربار، دولتها، مأموران و نمایندگان قدرتهای خارجی در حوزه وظایف نمایندگی مجالس شورای ملی قابل توجه بود. همچنان که، حتی دکتر محمد مصدق هم، با اقدام غیرقانونی و خلاف قاعده ای که در برگزاری رفراندوم و از میان برداشتن مجلس دوره هفدهم انجام داد، ضربه ای کاری بر جایگاه مجلس به عنوان مهمترین نماد و دستاورد مشروطیت وارد ساخته، راه را برای کودتای 28 مرداد 1332 هموارتر ساخت.

اگرچه اکثریت نمایندگان دوره هجدم، تمام نمایندگان دوره نوزدهم و قریب به تمام نمایندگان دوره بیستم مجلس شورای ملی، نه منتخب مردم، بلکه، برگزیده حکومت و دولت بودند؛ اما،  آخرین رمق مجلس، در جایگاه مهمترین نماد و دستاورد انقلاب مشروطه، در همین سه دوره اخیر و طی دهه 1330، از آن گرفته شد. از آن پس، مشروطه ایران، دیگر هیچگاه شاهد تشکیل مجلسی، که بتوان حتی یک تن از اعضایش را، نماینده حوزه های انتخابیه مربوطه، دانست، نخواهد بود. نمایندگان دوره 21، تقریباً همگی منتخب کنگره به اصطلاح آزادزنان و آزادمردان بودند؛ تمامی نمایندگان دوره 22 و 23 شورای ملی را هم از میان اعضای احزاب حکومت ساخته آن روزگار (مردم، ایران نوین و چند نفری هم عضو حزب پان ایرانیست) دستچین و طی پروسه ای تشریفاتی و پر از تقلب و زدوبند، راهی بهارستان کرده بودند؛ کلیه نمایندگان دوره 24 هم، که واپسین مجلس عصر مشروطیت محسوب می شد، عضو حزب رستاخیز ملت ایران بودند، که شاه در 11 اسفند 1353، تحکم آمیز، به تشکیل آن فرمان داده بود! بدین ترتیب، از سه چهار دوره نخست مجلس شورای ملی که بگذریم؛ میان نمایندگان مجالس دوره رضاشاه، با مردم کشور، تقریباً هیچگونه ارتباط معناداری وجود نداشت؛ اکثری از مجلس نشینان دهه های 1320 و 1330، را نمی شد، به معنای واقعی کلمه، نماینده مردم دانست؛ نمایندگان مجالس دهه 1340 و 1350 هم، که تماماً برگزیده حکومت بودند.

حاصل این که، در مجموع، در دوران مشروطیت (1285- 1357) مجلس شورای ملی، کارنامه قابل دفاعی از خود به نمایش نگذاشت؛ و هیچ نشان نداد که، می تواند و باید، همچنان که قانون اساسی مقرر داشته بود، «در رأس امور» باشد.


منبع: موسسه مطاعات تاریخ معاصر ایران