تبیان، دستیار زندگی
از دانش آموزان بخواهید تا کاربردی برای این آزمایش پیشنهاد کنند. این وسیله می تواند برای آب دادن به پرندگان برای مدتی طولانی استفاده شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه پنجم

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه پنجم

مطالب قبل را از اینجا می توانید مرور کنید.

فعالیت پیشنهادی

مقداری آب درون یک بطری بریزید و درب آن را محکم بندید. اکنون روزنه ای در بطری ایجاد کنید) محلی
که آب وجود دارد(. اگر با رویکرد پیش بینی، مشاهده، توضیح یا به اختصار پ.م.ت آموزش می دهید، می توانید ابتدا از دانش آموزان بخواهید تا پیش بینی کنند که آیا با سوراخ کردن بطری آب از آن خارج می شود یا خیر؟
پس از آن بطری را سوراخ کنید تا دانش آموزان نتیجه پیش بینی خود را مشاهده کنند. همانطور که آزمایش نشان می دهد پس از سوراخ کردن بطری، آبی از آن خارج نمی شود. در این مرحله می توانید دانش آموزان را درگیر کنید تا در خصوص این مشاهده توضیح دهند.
در ادامه می توانید از دانش آموزان بپرسید که اگر روزنه را بزرگتر کنید آیا باز هم آب خارج می شود یا خیر؟
به این منظور می توانید مطابق شکل زیر روزنه ای بزرگ در بطری ایجاد کنید. باز هم خواهید دید چنانچه در بطری محکم بسته شده باشد آبی از بطری خارج نمی شود!
از دانش آموزان بخواهید تا کاربردی برای این آزمایش پیشنهاد کنند. این وسیله می تواند برای آب دادن به پرندگان برای مدتی طولانی استفاده شود.

.در پایان می توانید دوباره به پرسش های ابتدای فصل بازگردید و پاسخ آنها را با دانش آموزان مرور کنید.


چرا وقتی با کفش معمولی روی برف را می روید، کفش هایتان در آن فرو می رود، اما اگر چوب اسکی به پا داشته باشید، کمتر در برف،فرو می روید( شکل ١ - الف)؟

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه پنجم

چرا ابعاد پنجره هواپیما کوچک تر از پنجره اتوبوس است؟ ( شکل ١ - ب)؟

وقتی هواپیما اوج می گیرد و در ارتفاع، مثلاً 10 کیلومتری در حال پرواز است، فشار هوای بیرون هواپیما به شدت کاهش می یابد و در نتیجه نیروی وارد شده به سطح شیشه پنجره به شدت کاهش می یابد. در حالی که درون هواپیما، همچنان فشار هوا، مانند فشار روی زمین تنظیم می شود. در نتیحه اختلاف دو نیروی درون و بیرون که به شیشه پنجرهوارد می شود افزایش می یابد. در نتیجه برای کاهش این اختلاف، تنها می توانیم سطح شیشه پنجره را کاهش دهیم.

چرا اندازه بادکنک پر از هوا، وقتی از ته استخر آب به بالا می آید بزرگ تر است( شکل ١ - پ)؟

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه پنجم

چرا ته کفش بازیکنان فوتبال،تعدادی گل میخ وجود دارد( شکل ١ - ت) ؟

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه پنجم

برای اتصال قطعه های چوبی، علاوه بر پیچ و مهره، از واشر استفاده می شود (شکل ١ - ث)؟

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه پنجم

چرا پونز با کمی تلاش درون چوب یا دیوار فرو می رود(شکل ١ - ج)؟

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه پنجم

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان
تهیه: مرجان سلیمانیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی