تبیان، دستیار زندگی
تصرف در مال دیگری بدون اجازۀ او حرام است. مواردی از این حکم استثنا شده است، از جمله: خوردن از میوه درخت، زراعت و سبزیها برای کسی که به طور اتفاقی از کنار آنها عبور می کند، که بنابر مشهور، بلکه اجماعِ ادعا شده با شرایط زیر جایز است و به آن حق مارّه گویند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حق رهگذر بر درخت میوه یا زراعت

تصرف در مال دیگری بدون اجازۀ او حرام است. مواردی از این حکم استثنا شده است، از جمله: خوردن از میوه درخت، زراعت و سبزیها برای کسی که به طور اتفاقی از کنار آنها عبور می کند، که بنابر مشهور، بلکه اجماعِ ادعا شده با شرایط زیر جایز است  و به آن حق مارّه گویند.

بخش احکام اسلامی تبیان
میوه در دسترس رهگذر

1- منجر به افساد نگردد؛ بدین معنا که شاخۀ درخت و ساقۀ گیاه و زراعت را نشکند، به قدر متعارف بخورد، خوردن در حدی نباشد که بر محصول باغ و مزرعه تأثیر چشمگیر بگذارد. بنابر این، چنانچه چند نفر از یک جا- هرچند اندک- بخورند و خوردن آنان نمود داشته باشد و افساد به شمار رود، جایز نخواهد بود.
2- عبور اتفاقی باشد. بنابر این، اگر از ابتدا به قصد خوردن میوۀ درختی از آن جا بگذرد، خوردن جایز نیست. برخی این شرط را نپذیرفته و خوردن را هرچند با قصد آن از ابتدا جایز دانسته اند.
3- به خوردن بسنده کند و چیزی از محصول را با خود نبرد.
4- باغ و زراعت فاقد دیوار و در باشد. بنابر این، بالا رفتن از دیوار و گشودن در باغ و مانند آن تصرف در ملک دیگری محسوب می گردد و جایز نیست، مگر آنکه شاخۀ درخت بیرون از دیوار باشد، که در این صورت خوردن از میوۀ آن جایز است.
5- بنابر قول برخی، علم یا ظن به ناخشنودی صاحب باغ یا مزرعه نداشته باشد.
6- به قول برخی، میوه و محصول چیده نشده باشد.


منبع :
سایت اطلاع رسانی حوزه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.