تبیان، دستیار زندگی
فیزیک دانان امیدوارند با استفاده از برخورد ذرات همانند اتفاقی که در برخورددهنده بزرگ هادرونی (LHC) ژنو، سوئیس انجام می شود، بتوانند این کار را انجام دهند. ال اچ سی، پروتون ها را در سرعت های نزدیک به نور با همدیگر برخورد می دهد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :