تبیان، دستیار زندگی
آیا اگر مردی حق و حقوق همسرش را در زمان حیات ادا نکند، پس از مرگ او زن می تواند حقوق خود را از وراث مطالبه کند؟ آیا هر کس می تواند پیش از مرگ همه اموالش را به یکی از ورثه منتقل کند و برای بقیه وراث چیزی باقی نگذارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تکلیف حقوق زن پس از مرگ همسرش چیست؟

آیا اگر مردی حق و حقوق همسرش را در زمان حیات ادا نکند، پس از مرگ او زن می تواند حقوق خود را از وراث مطالبه کند؟ آیا هر کس می تواند پیش از مرگ همه اموالش را به یکی از ورثه منتقل کند و برای بقیه وراث چیزی باقی نگذارد؟

بخش حقوق تبیان

سند عقد

زن پس از مرگ همسرش می تواند از حیث حق و حقوق قانونی خود مثل مهریه و نفقه که به گردن شوهر دارد، به وراث او مراجعه کند.

همچنین هر کس حق دارد در زمان حیات خود، اموالش را به دیگران منتقل کند. بنابراین در شرایط عادی، انتقال اموال مرد به فرزندان همسر دوم، به شرط آنکه در شرایط صحت عقل انجام شده باشد، نافذ است اما اگر اسناد را در زمانی انتقال داده باشد كه محجور بوده و این امر ثابت شود، اسناد انتقالی قابل ابطال است.


منبع: میزان