تبیان، دستیار زندگی
در این سیستم، تعاملات یادگیرنده با استفاده از واسط کاربر دریافت و به مؤلفۀ بازخورد داده می شود، این مولفه مسئول بروز رسانی اطلاعات موجود در مدل یادگیرنده است که در پایگاه دادۀ مدل کاربر قرار دارد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معماری سیستم پیشنهادی

این معماری با هدف محاسبة پویای سطح دشواری مفاهیم بر اساس انتگرال فازی چوکت و مدل یادگیرنده معرفی می-شود. در شکل 2 اجزای تشکیل  دهنده این معماری نمایش داده شده اند. معماری پیشنهادی شامل شش مولفه و چهار پایگاه دادة اصلی است.

آموزش الکترونیکی تلفیقی در برابر آموزش الکترونیکی اولیه

شش مولف   اصلی عبارتند از:

مولف واسط کاربر، مولف  محاسبه گر پویای سطح دشواری محتوا، مولف بازخورد، مولف برآورد توانایی یادگیرنده، مولف  توالی بخشی محتوای آموزشی، و انبارداد محتوای آموزشی است.


مطابق با شکل 2 چهار پایگاه دادة اصلی مورد نیاز در این معماری عبارتند از: پایگاه دادة حساب کاربری ، پایگاه دادة دامن   دانش، پایگاه دادة سطح دشواری محتوا، و پایگاه دادة مدل کاربر.


در این سیستم، تعاملات یادگیرنده با استفاده از واسط کاربر دریافت و به مولف بازخورد داده می شود. همان طور که در شکل 2 ملاحظه می شود، این مولفه مسئول بروز رسانی اطلاعات موجود در مدل یادگیرنده است که در پایگاه داد مدل کاربر قرار دارد.

در هر مرحله بعد از دریافت بازخورد یادگیرنده، مولف محاسبه گر پویای سطح دشواری محتوا، دشواری هر یک از مفاهیم آموزشی را برای یادگیرنده محاسبه می کند. لازم به ذکر است که هر مفهوم آموزشی به یک محتوای آموزشی اشاره می کند. مولف برآورد توانایی یادگیرنده، با توجه به بازخورد دریافتی از یادگیرنده، توانایی او را تخمین می زند. مولف توالی بخشی محتوای آموزشی، با توجه به توانایی یادگیرنده و سطح دشواری هر محتوای آموزشی، توالی مناسب از قطعات یادگیری را به او ارائه می کند.

روش پیشنهادی برای توالی بخشی محتوا

در این بخش جزئیات روش پیشنهادی در این کار به طور کامل شرح داده می شود. با توجه به معماری ارائه شده در بخش 3، محاسب  سطح دشواری مفاهیم، برآورد توانایی یادگیرنده، و توالی بخشی محتوا سه فرایند اصلی در روش پیشنهادی هستند. در این روش، ابتدا در فرایند محاسب سطح دشواری، با استفاده از انتگرال فازی چوکت سطح دشواری هر یک از مفاهیم آموزشی که یادگیرنده باید آن ها را بیاموزد، محاسبه می شود. سپس، توانایی یادگیرنده با استفاده از نظری   پرسش-پاسخ و در فرایند برآورد توانایی یادگیرنده محاسبه می شود. نهایتاً، در فرایند توالی بخشی محتوا، مناسب ترین توالی از قطعات یادگیری برای یادگیرنده انتخاب و به او ارائه می شوند. در هر مرحله محتوای آموزشی ارائه شده به کاربر به گونه ای انتخاب می شود که با توانایی یادگیرنده برای درک آن بیشترین مطابقت را داشته باشد. در ادامه این بخش، به جزئیات هر یک از فرایندهای مذکور پرداخته می شود.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم: نیلوفر یاقوتی