تبیان، دستیار زندگی
ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یاد گیری آنها از طریق گوش دادن و یا یاداشت برداشــتن از طرف دانش آموزان اساس كار این روش را تشكیل می دهد .از خصو صیــات این روش فعال و متكلم الوحده بودن معلم و غیر فعال بودن دانش آموز است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الگوی های تدریس - روش سخنرانی

الگوی روش سخنرانی

به عنوان مثال الگوی پیش سازمان دهنده، روش سخنرانی رامی توان نام برد

این مدل، روشی است كه معلم از  طریق آن، اصول، حقایق، مفاهیم و اطلاعات را به صورت شفاهی و توضیحی ارائه می دهد. در بیشتر آموزش ها از این روش استفاده می شود.
 اگر از این روش به تناسب مطلب و بر اساس توصیه های ارائه شده استفاده شود كارایی لازم را خواهد داشت.

روش  سخنرانی
ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یادگیری آنها از طریق گوش دادن و یا یاداشت برداشتن از طرف دانش آموزان اساس كار این روش را تشكیل می دهد. از خصوصیات این روش فعال و متكلم الوحده بودن  معلم و غیر فعال بودن دانش آموز است.

مراحل روش سخنرانی

الگوی روش سخنرانی
الگوی روش سخنرانی

مراحل سخنرانی شامل بخش های:

1- بیان موضوع و انگیزه سازی
2- ارائه مطلب
3- جمع بندی و نتیجه گیری


بیان موضوع و انگیزه سازی

پیش از این كه محتوا سخنرانی مطرح شود باید موضوع واهداف به دانش آموزان ارائه  گردد. و با راهبرهای مناسب، انگیزه و علاقه آنان جلب شود.

الگوی روش سخنرانی

ارائه مطلب
مطالب و محتوای اصلی درس ، در این مرحله ارائه می شود.
شیوه بیان یكنواخت نداشته باشد. 
مكان و مو قعیت ایستادن خود را تغییر دهد. 
در حین تدریس ، از دانش آموزان  سئو الاتی بپرسد.
با اقدامات انگیزشی ، میزان گوش دادن موثر را افزایش دهد.
برای تدرسی از تصاویر ، نمودار و ... استفاده كند
مسائل ساده را به سرعت و مسائل مهم را به صورت تشریحی بیان كند.
از آموخته ها و نظریات دانش آموزان هم بهره بگیرد.
بهتر است این روش را با روشهای دیگر تلفیق كند.
از اقداماتی كه انگیزه و علاقه مخاطبان را در پایان تدریس جلب می كند، ارائه یك جمع بندی مناسب است.
این مرحله بهتر است با مشاركت دانش آموزان انجام شود. و پس از نوشتن نتایج همه آن را بررسی و نظریات خود را مطرح سازند.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان
تهیه:مرجان سلیمانیان، تنظیم:نیلوفر یاقوتی