تبیان، دستیار زندگی
نفوذ جریانی ؛ که بسیار خطرناک است، یعنی شبکه سازی داخل ملت از دو راه پول و جاذبه های جنسی (Sexual attraction).
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آزاده مرنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رابطه نفوذ و جاذبه های جنسی! / فیلم نوشت

نفوذ جریانی ؛ که بسیار خطرناک است، یعنی شبکه سازی داخل ملت از دو راه پول و جاذبه های جنسی (Sexual attraction).

آزاده مرنی- بخش سیاست تبیان
رابطه نفوذ ، ایران وامریکا

نفوذ (Influence) دو بُعد اصلی دارد : الف) موردی ، مانند این که شما مسئولی هستید در مجموعه ای و فردی را با چهره ی بزک شده به سازمان یا نهاد شما وارد می کنند ، وی به راحتی با نفوذ خود، تصمیمات شما را در راستای اهدافی خاص عوض می کند. (تصمیم سازی)
ب) نفوذ جریانی ؛ که بسیار خطرناک است، یعنی شبکه سازی داخل ملت از دو راه پول و جاذبه های جنسی (Sexual attraction).
جذب افرادی که می توانند در جامعه تاثیرگذار باشند از طریق پول و جاذبه های جنسی و زمانی که این افراد در سیاست و آینده کشور نقش اساسی دارند؛ آرمان ها تغییر می کند ، ارزش ها عوض می شود و در نهایت کشور به خطر می افتد.

  • نفوذنماهنگ / نفوذ چیست؟