تبیان، دستیار زندگی
این روش در تكوین شخصیت فردی و اجتماعی فرا گیرندگان سهم به سزایی دارد . این روش در تقویت و بهبود روابط اجتماعی شا گــردان یك سیاست اصولی است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روش ایفای نقش

شیوه های ترغیب جوانان به مطالعه

این روش در تكوین  شخصیت فردی و اجتماعی فرا گیرندگان سهم  به سزایی دارد. این روش در تقویت و بهبود روابط اجتماعی  شا گردان  یك سیاست اصولی است در این روش، دانش آموزان بر اساس  علایق خویش، نقش های مورد نظر را انتخاب می كنند. و با نظارت معلم و همكاری همكلاسان، به ایفای نقش می پردازند.
از این طریق، آموزش قوانین و روابط اجتماعی حاكم بر جامعه بهتر انجام می شود و به یاد گیری موثر و كار آمد می انجامد. زیرا دانش آموزان ضمن شناخت هنجارهای اجتماعی، به تحلیل آنها می پردازند و در حین ایفای نقش، نگرش خود را تثبیت می كنند.
 و نوعی ارتباط عاطفی و انسانی با دیگران برقرار می سازند. در این  روش، مهارت های كلامی آنان نیز تقویت می شود كه خود سبب ساز درك  اطراف است.

امتیازات روش ایفای نقش:

ایجاد شور و شوق و انگیزه درونی در فرا گیران
مشاركت و فعالیت دانش آموزان
كاهش كمرویی و خجالت دانش آموزان
افزایش مهارتهای روانی حركتی در فرا گیران
كسب نگرش های جدید و قبول ارزش های اجتماعی
تقویت قدرت مدیریت  و سازماندهی

شر كت كنند گان در روش ایفای نقش:

معلم
تعدادی از دانش آموزان در نقش بازیگر اصلی
بقیه دانش آموزان به عنوان تماشا چی


مراحل روش ایفای نقش

مرحله اول : انتخاب موضوع
مرحله دوم : نوشتن نمایشنامه
مرحله سوم : تعیین نقش ها
مرحله چهارم : تهیه امكانات و تجهیزات لازم
مرحله پنجم : آمادگی وتمرین مقدماتی
مرحله ششم :اجرا و دادن نمایش
مرحله هفتم :بحث و بررسی ارزشیابی

مرحله اول :  انتخاب موضوع
دارای اهداف مهم اجتماعی باشد
موضوع كلی مورد علاقه و توافق دانش آموزان باشد
واضح وروشن كردن موضوع
با توانایی های ذهنی و روانی دانش آموزان
موضوع جذاب باشد
واژه های موجود در موضوع تعریف و مشخص شود
- قابل اجرا باشد

مرحله دوم : نوشتن نمایشنامه
نگارش نمایش نامه ، پیكره اصلی روش ایفای نقش است
  تمام فعالیتها به صورت محاوره ای می نویسند.
در یكایك مراحل باید اهداف اصلی گنجانده شود. 
از عاد تهای نا مطلوب و محتوای نامناسب  پر هیز  شود
پیام اصلی درس در این قسمت است
نمایشنامه باید ابتدا و انتها داشته باشد
جملات كوتاه و قابل فهم باشد

مرحله سوم  :  تعیین نقش ها
انتخاب نقش ها بر اساس  توانایی و علاقه فراگیران باشد
شناخت شخصیت افراد و ویژگی های رفتاری، ساختار بدنی اهمیت دارد.
بازیگران را خوب بسنجند .
توانایی های آنان را كشف كنند .و نقش ها را پیشنهاد كنند.
تفسیر نقش های مثبت و منفی ارزش بسیار دارد.

مرحله چهارم : تهیه امكانات
امكانات باید بر اساس  نمایش نامه  تدوین شده  فراهم گردد.
 نحوه استفاده از فضا ، صحنه آرایی مناسب باید برای آنان تشریح شود.
وسایل ساده باشد
تا جایی كه امكان دارد دانش آموزان وسایل را بسازند.

مرحله پنجم: آمادگی و تمرین مقدماتی
حفظ كردن نقش مربوط به خود
اگاه كردن افراد از نقش یكدیگر
شناخت چهره ها و
گریم صورت
شناخت و ساخت وسایل و امكانات
شناخت و تمرین مراحل اجرایی به صورت متوالی

مرحله ششم :  اجرا و دادن نمایش
در این مرحله  گروه بازیگران به ایفای نقش می پردازد
حضور مربی در مقام هدایت كننده و كار گردان است.

مرحله هفتم : بحث و بررسی و ارزشیابی
پس از اتما م مرحله اجرایی
 تماشا گران به صورت گروهی و با هدایت معلم به ارزشیابی و بررسی كلیه مراحل می پردازند هدف در این مرحله، اصلاح و تقویت نكات متبت و رفع نكات منفی نمایش نامه و نقش هاست اگر آزمونی از محتوا ی این فعالیت برنامه ریزی و اجرا شود مفید است.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان تنظیم:نیلوفر یاقوتی