تبیان، دستیار زندگی
حجم زیادی از اطلاعات و فرصتها در اینترنت وجود دارد ، اما معلمان باید بیاموزند كه چگونه به آنها دسترسی پیدا كنند ، چگونه از آنها به شیوه ای مؤثر و كارآمد استفاده كنند، و چگونه چهارچوب آن را برای دانش آموزان ...ی سودمند و مولد در یادگی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر در شیوه معلمان با استفاده از تکنولوژی آموزشی(2)

تغییر در شیوه معلمان با استفاده از تکنولوژی آموزشی(2)

مطالب قبل را می توانید از اینجا مرور کنید.

حجم زیادی از اطلاعات و فرصتها در اینترنت وجود دارد ، اما معلمان باید بیاموزند كه چگونه به آنها دسترسی پیدا كنند ، چگونه از آنها به شیوه ای موثر و كارآمد استفاده كنند، و چگونه چهارچوب آن را برای دانش آموزان مشخص نمایند تا آن را بصورتی سودمند و مولد در یادگیری به كار ببندند. معلم باید از فردی كه در قید اتكا به كتابهای درسی است به فردی تبدیل شود كه مرزهای جدید دانش ، منابع و محتوا را كنار می زند و به درون آنها راه می یابد.
ما به تازگی با معلمی گفتگو كردیم كه در یك مدرسه دارای مجوز كار می كرد كه معلمین و دانش آموزان كتاب درسی دریافت نمی كردند و برنامه درسی از منابع آنلاین پیدا شد. او معتقد بود كه هر تلاشی شبیه این محكوم به شكست است.
بسیاری از معلمان هنگامی كه شیوه های استفاده از اینترنت را ملاحظه می كنند به نتیجه گیری مشابهی روی می آورند. گشتن به دنبال كاربرگ ها و نظیر آنها تنها به اینترنت اجازه می دهد كه برنامه درسی را تقویت كند بنابراین آن را از تصویر « عمومی» فراتر نمی برد. معلمان باید ملاحظه كنند كه محتوای رشته چیست یا چه باید باشد. آیا نمی توان بخش زیادی از فصل آب و هوا را با استفاده از اطلاعات مربوط به آب و هوای واقعی كه در سایت C N N .COM موجود است آموزش داد؟ اطلاعات خام آب و هوای در مقایسه با اطلاعات موجود در فصل آب و هوای كتاب درسی دانش بسیار متفاوتی است. معلمان باید بیاموزند كه اول این بینش را مفید تشخیص دهند و سپس استفاده از آن و منابع موازی دیگر را یاد بگیرند. آنها باید فكر خود را از لغات درشت نوشته شده و سوالات آخر هر فصل بالاتر ببرند تا به فعالیت های مناسب و ایده های موضوع اصلی ، تكالیف جهان واقعی ، و آزمونهای عملكرد صحیح دست یابند.
بعنوان مثال مولف دوم با استفاده از منابع اصلی كه در سایت به نام « دره تاریك» با آدرس Jefferson . village . virginia , ada/ vshado w یافت توانست تحقیقات دانش آموزان درباره مفاهیم جنسیت ، طبقه اجتماعی و قومیت در جنگ داخلی را هدایت و راهنمایی كند. از آنجا كه این مقالات از روزنامه تاریخ جنگ داخلی واقعی گرفته می شوند. اختلاف جزئیات آهنگ و جایگاه سیاسی اش متنوع بوده و سبك نوشتاری مقالات آن با آنچه دانش آموزان عادت دارند متفاوت است . به هر حال ، قدرت آموزش این منابع با گزارشات كتاب درسی از همان دوران یكی نیست. منابع اصلی مفهوم جهان واقعی را كه می تواند در روشهای قدرتمند تعلیمی مورد استفاده قرار گیرد در اختیار ما قرار می دهند در هر حال معلمان باید این منابع نه تنها از جهت كمی كمتر از متون موجود ببیند، بلكه آنها را از لحاظ كیفی بسیار متفاوت از متون ، موجود درك كنند. منابعی كه مستلزم استفاده از روشهای متفاوت ، تفسیر ، متفاوت و محصول متفاوت است.
تغییر در روان شناسی
همانطور كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، اعتقاد داریم كه تكنولوژی تغییرات مهمی را در تفكر ما راجع به یادگیری دانش آموزان ، پیشنهاد می كند. در محیط های خالی از تكنولوژی سنتی ، دانش آموزان اغلب به عنوان گیرندگان دانش (در بدترین شرایط سناریو) یا سازندگان دانش( در بهترین شرایط ) در نظر گرفته می شدند، ما فكر می كنیم ، دسترسی نامحدود به اطلاعات كه امروزه توسط تكنولوژی فراهم گردیده ، نیازمند جایگزین این اندیشه پیشروانه است كه دانش آموزان مصرف كنندگان دانش هستند( علاوه بر سازندگان دانش)معلمان باید برای قضاوت دربارة قابل اعتماد بودن اطلاعات به روشهایی مثل بررسی مجدد آن از منابع دیگر بپردازند و با آزمایشات و معاینات ذهنی و پرسیدن پرسشهای نقادانه در مورد منابع ادعاها به بررسی منطقی بودن محتوای آنها مبادرت ورزند، دانش آموزان باید بیاموزند كه دانش را به دقت مورد موشكافی قرار داده و تا پیدا شدن سطح قابل قبولی از قطعیت به آنها مظنون باشند. این كار هم برای معلم و هم برای دانش آموز دشوار و وقت گیر بوده و مستلزم بدبینی و شكاكیت است. در هر حال در حالیكه اینترنت گسترش می یابد ، مصرف كننده خوب دانش و اطلاعات شدن مهارتی است كه همه ما بدان نیازمندیم به اعتقاد ما تا زمانیكه اینترنت فاقد استانداردهای دقیق برای رعایت امانت و صحت است این مشكل ادامه دارد و بیشتر می شود.

تكنولوژی از معلمان می خواهد كه نه تنها یادگیرندگان را بلكه تكالیف یادگیری را نیز به صورتی دیگر ببینند. به جای آنكه از دانش آموزان بخواهیم تكالیف از پیش تعیین شده ، كاملاً تعریف شده ، آزمایشات آزمایشگاهی قدم به قدم ، و طرحهای طراحی شده برای هدف مشخص را انجام دهند باید آغوش خود را به روی فعالیت ها یی با ساختار و تعریف ناقص و پرسشهای باز پاسخ بگشائیم. معلمان باید فعالیت های یادگیری را و دانش آموزان باید طرحهای یادگیری را با استفاده از منابع تكنولوژی و اصول موضوع اصلی طراحی كنند. بعنوان مثال باید از دانش آموزان خواست كه به جای انجام كارهای نوشتاری ماهانه ، به بررسی نمودار جز و مد آنلاین ویدئوهای واقعی بپردازند تا به اطلاعات و مشاهدات معنی داده و آنچه را آموخته اند با رسانه دیگری بیان كنند.

با استفاده از تكنولوژی ، دانش آموزان می توانند به فعالیت ها و بررسی هایی بپردازند كه در صورت عدم استفاده از تكنولوژی بسیار دشوار، خطرناك یا گران تمام می شد. دانش آموزان می توانند بدون ترس از هزینه یا چیزهایی دیگر مواد فرار شیمیایی را مخلوط كنند. طلا را و «وب كنند یا اتم ها را بشكافند . با تكنولوژی می توان مقیاس ها را دستكاری می كرد و آنگاه دانش آموزان می توانند ساختمان مولكولی اجسام را ببینند، و فرایندهایی را كه رویت آنها مستلزم گذشت چندین نسل است سریع كرده و آنهایی را كه در میلیاردیم ثانیه اتفاق می افتد كند نمایند. تكنولوژی فرصت های بسیار متفاوتی در اختیار بشر قرار می دهد هر كدام می تواند جرقه تحقیقی باشد كه قبلاً برای بشر متصور نبود. معلمان باید این فرصت ها را در آغوش بگیرند و تلویحات آنها را برای یادگیری دانش آموزان دریابند. به جای كلاسی پر از دانش آموزان زنجیره شده در فعالیت های معین ، باید محیط یادگیری غنی از تكنولوژی داشته باشیم كه كانال های نامحدودی برای تحقیق و بررسی در اختیار شاگردان قرار می دهد.
تغییرات ارتباطی و اجتماعی
 مسائلی نظیر این اندیشه كه « تسهیل یادگیری » باید به جای « توزیع دانش » قرار گیرد در حوزه سیاست اجتماعی و قدرت جای می گیرند. بعنوان مثال اگر جای متن و معلم به عنوان تنها داوران موضوع اصلی دانش عوض شود. انشعاباتی برای روابط قدرت در كلاسها بوجود می آید. بسیاری از دانش آموزان ممكن است احساس كنند كه برای یادگیری، اكتشاف و نقد دانشی كه بوسیلة رسانه جدید به سوی آنها می آید اختیار و آزادی دارند. دانش آموزان از اینكه برای اولین بار می بینند كه موضوع درسی به جای معلم در دستان آنها قرار دارد هیجان زده می شوند. دانش آموزانی كه احساس اختیار و آزادی كنند. انگیزه بیشتری برای یادگیری داشته و بطور كلی در تلاشهای درسی موفق ترند. یك مثال خوب در این مورد كار انتشار نوشته های فردی در اینترنت است كه به وفور و در حجیم گسترده دیده می شود. به مجرد اینكه دانش آموزان می فهمند كه كارشان در معرض دید میلیونها انسان است احساس غرور و مالكیت كرده و در مورد نظرات و كلماتشان احساس كارشناسی می كنند. در صورتی كه هدف ، قدرتمند كردن دانش آموز باشد معلمان می توانند روی این قدرت سرمایه گذاری كنند.

موضوع دیگری كه به مفهوم ارتباطی و اجتماعی مربوط ست با كار مولف دوم توضیح داده شد. او برای توضیح مفاهیم« اجتماع»در كلاس از تكنولوژی سود جست دانش آموزان ابتدایی او دوستان پستی در كشورهای مختلف دارند،با دانشمندان ناسا دربارة موضوعات مورد علاقه شان گفتگو می كنند و در گردآوری اطلاعات مربوط به حیوانات وحشی محلی با مركز جهانی اطلاعات كه در دسترس دانشمندان و دانش آموزان سراسر جهان است همكاری می كنند. باز هم تكنولوژی به تغییر نگاهی جهانی و كسب دیدگاه جهانی در مورد اجتماع و تعاون كمك می كند معلمان باید این تغییر دیدگاه را با آغوش باز بپزیرند و روی آن با تكیه بر اصول تعلیم و تربیت سرمایه گذاری كنند.

بالاخره همچنان كه در بالا گفته شد ، تكنولوژی ظرفیت تغییر زمینه های یادگیری را بطور ریشه ای دارد. تحقیقات نشان داده كه اكثر كودكان تلویزیون را بعنوان رسانه ای كه تقاضای توجه شناختی دارد نگاه نمی كنند( سولومون 1997) در نتیجه كودكان هنگام تماشای تلویزیون آموزشی در مدرسه ،از تمام ظرفیت شناختی شان برای یادگیری استفاده نمی كنند. تمام تكنولوژی های آمادگی بالقوه ای برای این شكست دارند. معلمان باید ابتدا محتوای یادگیری را جداگانه تعریف كنند و سپس از منابع تكنولوژی به عنوان زمینه های جدی برای تحریك یادگیری كمك بگیرند. استفاده از تكنولوژی برای بازیها، مشق و تمرین و تقویت و تشویق وب گردی این اندیشه را كه تكنولوژی و رسانه های جا می اندازد. حتماً می پرسید چرا ما این بحث را به جای مطرح كردن در قسمت روانشناسی ، در قسمت تغییرات ارتباطی و اجتماعی مطرح كرده ایم؟ زیرا ما معتقدیم كه انتشار محتوای یادگیری حوزه اختیار و قدرت معلم است ما می خواهیم كه دانش آموزان تكنولوژی را به مثابه ستونی برابر با معلم و كتاب درسی اش تلقی كنند.
نتیجه گیری
اگر ما بخواهیم خوانندگان را به این نتیجه گیری برسانیم كه تكنولوژی كلید تغییرات بنیادی تدریس و یادگیری مدارس را در دست دارد ، هدف خود را گم كرده ایم . تكنولوژی كلید این تغییرات ریشه ای نیست بلكه كلید در دست معلم است.همچنانكه تكنولوژی به پیشرفت خود ادامه می دهد. معلمان با فشار روز افزونی برای وارد كردن تكنولوژی در فعالیت های آموزشی روبرو می شوند. با این وجود تا زمانیكه فشار ادراك شده یك طرفه باشد تكنولوژی نمی تواند نقش معلم را تغییر دهد مگر اینكه معلمان نیز نقش تكنولوژی را تغییر دهند.معلمان عمل گرا هستند آنها در جستجوی ابزاری برای رسیدن به اهدافشان هستند و اغلب راه حلها را در جایی دور از انتظار می یابند.معلم نوعی كه ما درباره او صحبت می كنیم بسیاری كاردان ، باهوش و خلاق است. باید به معلمان زمان ، حمایت و فضای خلاق داده شود تا بتوانند از تكنولوژی به شیوه های نوین استفاده نموده و نقش خودشان را در كلاس تغییر دهند

مرکز یادگیری سایت تبیان، تنظیم: مرجان سلیمانیان