تبیان، دستیار زندگی
آناتومی عملی: به طور معمول از شناخت و درمان کلینیکی استفاده می شود مثل استفاده از علم آناتومی در اجرای یک آزمایش فیزیکی بر روی بدن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انواع آناتومی و کاربردها

کاربردها و انواع آناتومی

امروزهآناتومی با یک صفت استفاده می شود که شاخه خاصی از آناتومی را بیان می کند.

آناتومی عملی: به طور معمول از شناخت و درمان کلینیکی استفاده می شود مثل استفاده از علم آناتومی در اجرای یک آزمایش فیزیکی بر روی بدن.
آناتومی کلینیکی: مطالعه آناتومی وابسته به عمل دارو.
آناتومی مقایسه ای: مطالعه آناتومی ارگانیسم های مختلف با کشیدن شباهت ها و تفاوت ها در رابطه با ساختار و عملکرد.
آناتومی عرضی: آناتومی ای که بدن را در خلاف جهت طرح بدن بررسی می کند.
آناتومی تکامل: مطالعه فرایندهای زیستی از لقاح تا تشکیل یک انسان بالغ. جنین شناسی نوعی از این است که به طور گسترده در رابطه با فرایندهای تکاملی که قبل از تولد اتفاق می افتد درگیر است.
آناتومی ماکروسکوپیک: مطالعه آناتومی با چشم غیر مسلح بر روی برش هایی از قسمت های مختلف بدن.
آناتومی میکروسکوپیک: مطالعه آناتومی با استفاده از میکروسکوپ نوری، هم چنین از میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده نیز استفاده شده و قسمت های کوچکتر از حد سلول را مطالعه می کنند.
آناتومی اعصاب: مطالعه سیستم عصبی مرکزی و محیطی.
آناتومی رادیوگرافیک: مطالعه آناتومی بر اساس تکنیک های تصویرسازی مثلا تصویر برداری، سی تی اسکن و اولتراسونوگرافی.

کاربردها و انواع آناتومی

دستگاه سی تی اسکن

آناتومی منطقه ای: مطالعه آناتومی یک قسمت خاصی از بدن مثل قفسه سینه در این نوع همزمان همه سیستم های زیستی مثل اسکلتی، گردش خون و ... و ارتباطات اعمال سیستم های مختلف با هم و به طور همزمان در یک قسمت خاص از بدن مطالعه می شود.
آناتومی سطحی: آناتومی که مطالعه بر سطح خارجی بدن دارد که به خصوص در شناسایی و درمان مشکل کلینیکی مهم می باشد.
آناتومی مربوط به عمل جراحی: اجرا و مطالعه آناتومی به طوری که مربوط می شود به عمل جراحی که هدف آن ممکن است شناسایی یا درمان باشد.
آناتومی سیستمیک: مخطالعه آناتومی به وسیله سیستم های زیستی مثلا سیستم ماهیچه ای، اسکلتی، گردش خون و ... در این نوع یک سیستم زیستی به طور منفرد در کل بدن مطالعه می شود.

کاربردهای آناتومی
مقایسه آناتومی طبیعی یک انسان طبیعی با یک انسان بیمار و ارجاع بیماری به محل خاصی از بدن.
بررسی کلیه مراحل تکامل از زیگوت تا انسان بالغ.
استفاده از آناتومی در رده بندی موجودات مختلف.
استفاده از آناتومی در تعیین جنسیت جنین و ناهنجاری های آن در سیستم های مختلف.

مرکز یادگیری سایت تبیان، تنظیم: مرجان سلیمانیان