تبیان، دستیار زندگی
تیم كشتی آمریكا متشكل از 12 كشتی گیر که روز 24 دی این کشور را ترک کرد تا از طریق آلمان و دبی راهی ایران شود ، صبح امروز بعد از یک سفر 48 ساعتی وارد بندر عباس شد. به گزارش روزنامه و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیم ملی آمریکا وارد بندرعباس شد

مربی کشتی آمریکا : ایرانی ها از ما باهوش ترند


تیم كشتی آمریكا متشكل از 12 كشتی گیر که روز 24 دی این کشور را ترک کرد تا از طریق آلمان و دبی راهی ایران شود ، صبح امروز بعد از یک سفر 48 ساعتی وارد بندر عباس شد.

به گزارش روزنامه واشنگتن پست اعضای این تیم پیش از ترک آمریکا به وزارت خارجه ی آمریکا فراخوانده شدند و در آنجا توجیه شدند!

واشنگتن پست همچنین نوشته : برای هرتیم دیگری این سفربه خاورمیانه كه از نظرسیاسی بسیارمهم است ممكن است نوعی حواس پرتی ایجاد كند ولی برای تیم كشتی آمریكا اینگونه سفرها تقریباعادی شده است .

برای 12 كشتی گیر و هشت سرپرست تیم جام تختی كه درجنوب ایران برگزارخواهدشدمسابقه ای همچون دیگرمسابقات خواهدبود.

تیم كشتی آمریكاطی یك دهه گذشته شش باردررقابت های كشتی ایران حضوریافته است وازنظركشتی گیران این مسابقه یك الزام رقابتی است .

ریچ بندر مدیراجرایی كشتی آمریكامی گوید : برای آنكه بهترین باشیم بایدبابهترین هاكشتی بگیریم واین درحالی است كه تعداد زیادی ازبهترین های جهان درایران هستند.مامی خواهیم به آنجابرویم و پیروزشویم این هدف ماست.

دررقابت های جهانی سال 2006 كه درماه سپتامبربرگزارشد آمریكاپس ازروسیه وایران به رتبه سوم دست یافت ولی اعضای تیم كشتی آمریكاازآن زمان به بعدباكشتی گیران ایرانی رقابت نكرده اند.

ایران وآمریكادرعرصه كشتی ازرقبای بسیاردیرینه هستند و انتظار می رود در المپیك 2008 پكن دوطرف برای مدال های طلا بایكدیگررقابت كنند و این درحالی است كه دوطرف هیچ شناخت مناسبی ازیكدیگرندارند.

براندزمربی كشتی آمریكا در جام تختی به واشگتن پشت گفته است : این رقابت بیشتر به عنوان یك ماموریت گشت زنی خواهد بود. هركدام ازاین كشورهادارای سبك بخصوصی است .كشتی گیران ایرانی بسیار فنی هستندودوست دارند بسیارآرام كشتی بگیرندآنهامنتظرمی مانند تا رقیبشان به سمت آنهاحمله كندوسپس ازاشتباهات آنهااستفاده می كنندحال آنكه كشتی گیران آمریكایی باسرعت بیشتری حركت می كنند.

برای این رقابت هانیزبراندزتیمی ازكشتی گیران راانتخاب كرده است كه باتكیه بربنیه جسمانی خودبررقیب خود پیروزشوند.

به گفته وی ایرانیان ازماباهوش ترهستند ولی ما نیزبا استفاده از شرایطخودمی توانیم باآنهامقابله كنیم .این مربی آمریكایی خاطرنشان كرد این رقابت هافرصت خوبی است تاباایرانیان رقابت وازتصاویرویدیویی آن استفاده كنیم وباتجزیه وتحلیل آنهابرای رقابت های سال 2008 برنامه -ریزی كنیم .

فدراسیون كشتی آمریكاتنهادوهفته پیش تصمیم خودبرای شركت دراین رقابت هارانهایی كردولی تنهاروزشنبه بود كه حضور در این رقابت هارا به صورت علنی اعلام كرد.

رامیكوبلا كمون و اندی رووات از كشتی گیران آمریكایی پیش ازاین نیزیك باردرایران حضورداشته اند.

بلا كمون طی دوهفته اخیربه هم تیمی های خوددرموردتجربه سفرش به ایران صحبت كرده وبه آنهاگفته است كه كشتی گیران درایران به خوبی مورد محافظت واستقبال قرارمی گیرندوجای هیچ نگرانی وجودندارد.

این درحالی است كه اعضای خانواده جرد فرایر كشتی گیر 66 كیلوگرم آمریكا که با مهمان نوازی ایرانی ها آشنا نیست ، شدیدا نسبت به سفروی به ایران نگران هستندومادر اودرتمام این مدت درحال دعاكردن برای اواست!!

البته فرایربه خانواده خودتوضیح داده است كه درایران حتی با كشتی گیران آمریكایی نیزبه عنوان یك ستاره برخوردمی شود. به گفته وی ایران كشوری است كه من همیشه می خواستم به آن سفركنم .

تركیب تیم آمریكا در جام تختی به ترتیب زیر است:

55 كیلوگرم: هنری كجودو، مت آزودو

60 كیلوگرم: مایك زادیك و زاك روبرسون

66 كیلوگرم: جارد فریر و اریك لاركین

74 كیلوگرم: رامیكو بلكمون

84 كیلوگرم: اندی هروات، لی فولهارت، تونی گانسن

96 كیلوگرم: محمد لاوال، نیك فكته، كایل سرمینارا

120 كیلوگرم: مایكل اروینگ

مربیان: تری براندز و اد وودال

همراهان: ریچ بندر، ون استوكسی، امیر بشیری

این ششمین حضور تیم كشتی آمریكا در جام تختی است. اولین حضور آنها در جام تختی به سال 1998 بازمی‌گردد.

یاد جهان پهلوان بخیر