تبیان، دستیار زندگی
پراسئودیمیوم در خاک های معدنی کمیاب Monazite و Bastnasite یافت می شود ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پراسئودیمیوم(2)

پراسئودیمیوم

پیدایش

پراسئودیمیوم در خاک های معدنی کمیاب Monazite و Bastnasite یافت می شود و می تواند توسط فرایند تبادل یونی از Bastnasite یا Monazite بازیافت شود. پراسئودیمیوم همچنین 5% Misch Metal را به خود اختصاص می دهد.

ترکیبات

ترکیبات پراسئودیمیوم شامل موارد زیر می شود:

  • Fluorides

* PrF2

* PrF3

* PrF4

  • Chlorides

* PrCl3

  • Bromides

* PrBr3

* Pr2Br5

  • Iodides

* PrI2

* PrI3

* Pr2I5

  • Oxides

* PrO2

* Pr2O3

پراسئودیمیوم

  • Sulfides

* PrS

* Pr2S3

  • Selenides

* PrSe

پراسئودیمیوم

  • Tellurides

* PrTe

* Pr2Te3

  • Nitrides

* PrN

ایزوتوپ ها

پراسئودیمیوم که به صورت طبیعی به وجود می آید از یک ایزوتوپ پایدار (131) تشکیل شده و 38 رادیو ایزوتوپ برای آن شناخته شده است که پایدارترین آنها Pr 143 با نیمه عمر 13.57 روز و Pr142 با نیمه عمر 19.2 می باشد. تمام ایزوتوپ های رادیو اکتیو دیگر آن نیمه عمرهایی کمتر از 5.985 ساعت داشته که نیمه عمر اکثر آن ها کمتر از 33 ثانیه است.

این عنصر همچنین 6 حالت برانگیختگی دارد که پایدارترین آن ها Pr138m(2.12hours) ,142Mpr (14.6 Min) , pr134m)11min) می باشد.

وزن اتمی ایزوتوپ های پراسئودیمیوم از ( 120.955 amu تا 158.955amu)(159-pr) گسترده شده است. حالت فروپاشی اصلی قبل از ایزوتوپ فعال Pr141 الکترون گیری حالت اصلی بعد از آن کاهش بتا می باشد. محصول فروپاشی اولیه قبل از Pr141 ایزوتوپهای عنصر Cerium) 58) و محصول اصلی بعد از آن ایزوتوپ های عنصر Neodymium) 60 )می باشد.

هشدارها

پراسئودیمیوم مانند اکثر خاک های کمیاب دیگر از مقدار کم تا متوسط سمی می باشد. پراسئودیمیوم هیچگونه نقش بیولوژیکی شناخته شده ندارد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - منبع: پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
تنظیم: مریم فروزان کیا