تبیان، دستیار زندگی
گسترش شبکه های اجتماعی مانند هر نوآورى دیگری به ایجاد دگرگونى هایى در جنبه هاى گوناگون زندگى انجامیده و در کنار دستاوردهاى انکارناپذیر مثبت، پیامدهای ناخوشایند فردی و اجتماعی نیز به همراه دارد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آزاده مرنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اینفوگرافی پیامدهای شبکه های اجتماعی

گسترش شبکه های اجتماعی مانند هر نوآورى دیگری به ایجاد دگرگونى هایى در جنبه هاى گوناگون زندگى انجامیده و در کنار دستاوردهاى انکارناپذیر مثبت، پیامدهای ناخوشایند فردی و اجتماعی نیز به همراه دارد.

آزاده مرنی-بخش ارتباطات تبیان
پیامدهای شبکه های اجتماعی