تبیان، دستیار زندگی
با توجه به جمیع اتفاقات روى داده در خصوص دو انتخابات هفتم اسفند ماه آتى، از هم اكنون مى توان با قطعیت از ضریب مشاركت بالاى مردم فهیم میهن مان در رفراندوم مجالس خبرگان و شوراى اسلامى اطمینان حاصل كرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحولات 4 سال آتی و تاثیر آن بر انتخابات 1398

با توجه به جمیع اتفاقات روى داده در خصوص دو انتخابات هفتم اسفند ماه آتى، از هم اكنون مى توان با قطعیت از ضریب مشاركت بالاى مردم فهیم میهن مان در رفراندوم مجالس خبرگان و شوراى اسلامى اطمینان حاصل كرد.

فیروز نعیم محبوبى-بخش سیاست تبیان
انتخابات

انگیزه نگارش این یادداشت اشاره به فرصت ها و تهدیدهاى ایجاد شده طى ایام پیش از انتخابات اسفند 1394 و نقش فضاى فعلى - و نیز چهار سال آتى اتمسفر سیاسى و اقتصادى جمهورى اسلامى -در میزان مشاركت ایرانیان در انتخابات مجلس 1398 است. از همین منظر، به چند و چون و فراز و نشیب و نحوه تأیید یا رد صلاحیت كاندیداها توسط شوراى محترم نگهبان طى روزهاى اخیر به گونه اى موجز پرداخته و بیشتر نقش و روند اخیر رسیدگى به صلاحیت ها در میزان استقبال شهروندان ایرانى از انواع انتخابات مصرح در قانون اساسى -به ویژه مجلس شوراى اسلامى و مقدارى كم رنگتر، خبرگان رهبرى - در دوره هاى بعدى را مورد نقد و بررسى قرار مى دهیم.
1) درصد بالایى از مردم به دلیل كش و قوس و التهاب تأیید یا عدم تأیید نامزدهاى محبوب و صاحب نام- به لطف شبكه هاى اجتماعى- به اخبار این حوزه بیش از پیش علاقه مند شده و به منظور حمایت از طیف سیاسى مورد علاقه خود و یا بعضاً ممانعت از كسب مجوز ورود نامزدهاى جناح مقابل به مجلس، در پاى صندوق هاى رأى حضور خواهند یافت.
توجه داشته باشیم امكان وجود و یا به وجود آوردن شرایط و فضاى فعلى نزد شهروندان ایرانى در ایام پیش از انتخابات 1398 با رویكرد فوق چیزى نزدیك به صفر است.

2) با توجه به عدم امكان حضور شخصیت هاى طراز اول و نقش آفرین اصلاح طلب در دهمین مجلس شوراى اسلامى و ناگزیر حمایت این جناح از كاندیداهاى كمتر شناخته شده، توفیق دستگاه مقننه كشور در بررسى پرچالش و تخصصى لوایح در صحن علنى یا كمیسیون هاى مربوطه در حاله اى از ابهام قرار دارد. پر بدیهى ست در صورت احتمال تحقق شرایط ذكر شده و تصویب قوانین نه چندان مطلوب- و یا در نوبت ماندن آن ها در صف طویل طرح هاى در دست بررسى شوراى محترم نگهبان- امید مردم به رونق اقتصادى و بهبود معیشتى به وجود آمده از برجام نقصان خواهد یافت. طبعاً در چنین اوضاعى ایقان ملت نیز به نقش قوه مقننه در بهبود ساز و كار زندگى شان كاستى خواهد گرفت.
نتیجه چنین فرایندى خواه ناخواه كاهش شور مشاركت اقشار قابل توجه اى از هم میهنان در دوره هاى آتى انتخابات مجلس شوراى اسلامى نسبت به انتخابات 7 اسفند خواهد بود.

درصد بالایى از مردم به دلیل كش و قوس و التهاب تأیید یا عدم تأیید نامزدهاى محبوب و صاحب نام-به لطف شبكه هاى اجتماعى -به اخبار این حوزه بیش از پیش علاقه مند شده و به منظور حمایت از طیف سیاسى مورد علاقه خود و یا بعضاً ممانعت از كسب مجوز ورود نامزدهاى جناح مقابل به مجلس، در پاى صندوق هاى رأى حضور خواهند یافت

3) شكل و فضاى سیاسى امروز جامعه ایران به گونه اى رقم خورده است كه اصلاح طلبان منافع نظام، كشور و جناح خویش را در توفق یافتن بر نا امید سازى تعمدى ایشان از حضور در سپهر سیاسى كشور و نیز تشویق و ترغیب همگان براى شركت همه جانبه در انتخابات پیش رو مى بینند.
با توجه به حذف نمایندگان شاخص اصلاح طلب و ناگزیزى ایشان در انتخاب نامزدهاى خود از میان چهره هاى ناشناخته -یا نسبتاً ناشناخته- مورد تأیید شوراى محترم نگهبان، آیا تحولات چهار سال آتى كشور به نوعى رقم خواهد خورد كه طراوت و شور و شوق فعلى اصلاح طلبان و هواداران آنان جهت شركت و حضور در لیست كاندیداهاى نمایندگى و نیز پاى صندوق هاى رأى انتخابات 1398 را همچنان حفظ نماید؟

4) به نظر مى رسد در میان مؤلفه هاى مورد تأیید شوراى محترم نگهبان در تأیید نامزدهاى انتخابات، یك مؤلفه مهم و حیاتى مغفول مانده و یا على الاظاهر كمتر به آن توجه شده است و آن ایجاد امكان حضور شخصیت هاى محبوب و صاحب نام در چرخه رقابت هاى انتخاباتى به منظور كشاندن هر چه بیشتر مردم به پاى صندوق هاى آراست.
اگر بپذیریم مشروعیت هر نظام سیاسى بیش از هر مقوله اى از میزان ضریب مشاركت اتباع هر كشور در انتخابات صورت گرفته نشأت مى گیرد، پس مى توان به آن دسته از شرایط احراز صلاحیت كه ماهیتاً و به لحاظ كمى تا حدى قابل چشم پوشى و در بستر زمان حائز جبران و قابل دسترسى اند، تا حدودى با اغماض نگریست و به این واسطه شرایط حضور شخصیت هاى با نفوذ و پر آرا را در هر یك از انتخابات فراهم ساخت.
متأسفانه چنین رویه اى در خصوص برخى نامزدهاى طراز اول انتخابات خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى 7 اسفند ماه نه تنها اعمال نشد، بلكه با انتساب ناصواب برخى موارد به ایشان، عملاً از گردونه رقابت كنار گذاشته شدند.
پر واضح است كه هیچ تضمینى براى كاندیداتورى مجدد این گروه ممتاز از نامزدهاى رد صلاحیت شده در انتخابات 1398 و یا امكان برخوردارى ایشان از نفوذ یا محبوبیت فعلى و... وجود ندارد.

5) اگر بگوییم پس از برگزارى سالم و پر مشاركت هر یك از انتخابات توسط نهادها و دستگاه هاى متولى مربوطه، دومین وظیفه ایشان- از بدو برگزارى تا پایان مراحل هر انتخاباتى -حصول اطمینان از میزان مشاركت بیشتر مردم در انتخابات آتى ست، سخنى گزاف به زبان نرانده ایم.
به عبارتى، تحت هیچ شرایطی و به هر بهایى یا بهانه اى نباید امكانات مد نظر حتى یك ایرانى را جهت حضور در پاى صندوق هاى رأى هیچ دوره اى از انتخابات نادیده گرفت و بدتر ایشان را دلسرد یا حذف ساخت.
فرایند كلى هر یك از انتخابات كشور -چه به لحاظ تعداد و تكثر نامزدها از هر جناح و گروه و چه نحوه صحیح و شفاف برگزارى انتخابات- بایست به گونه اى باشد كه از روند كلى آن، اطمینان كافى و وافى جهت حضور چشمگیرتر مردم در دور بعدى همان انتخابات حاصل گردد .

برای شرکت در نظر سنجی دهمین دوره انتخابات مجلس اینجا کلیک کنید