تبیان، دستیار زندگی
مدتی است که فرایند انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شده و به نظر می رسد که آشنایی عموم مردم و خصوصاً داوطلبان با قوانین انتخابات مجلس ضروری باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بدانید

مدتی است که فرآیند انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شده و به نظر می رسد که آشنایی عموم مردم و خصوصاً داوطلبان با قوانین انتخابات مجلس ضروری باشد.

بخش سیاست تبیان
مجلس

در این گزارش،قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی  با زبانی ساده بیان شده است.
 ماده 56 - فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده 59 - انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه ها، ادارات، شركت های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شركت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته می شود.
ماده 64 - مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد . در صورتی كه آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.
ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می شود:
1-خرید و فروش رأی.
2- رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد.
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4-رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6-رأی دادن بیش از یكبار.
7-توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
8-اخلال در امر انتخابات.
9-كم و زیاد كردن آراء یا تعرفه ها.
10-تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
11- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
12-توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی ، ناظرین و بازرسان.
13- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
14- بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.
15-جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
16-- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17-دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
18- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی كه باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.
تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه كلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت كشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مركزی نظارت اعلام می گردد.

آیین نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 46 - نصب هر گونه آثار تبلیغاتی به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها به شرطی مجاز است كه فقط در جهت تشویق و ترغیب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصی نداشته باشد.


نظر سنجی دهمین دوره انتخابات مجلس


منبع : اینترنت