تبیان، دستیار زندگی
علاوه بر تشریفات و مهمانی های مستمر و علاوه بر ملاقات های مردم و راه انداختن کار آنها و رساندن عرایض آنها به شاهنشاه من به طور رسمی، تا آن جا که حافظه ام حکایت می کند، این کارها را دارم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابوالمشاغل دوران پهلوی چه کسی بود؟

علاوه بر تشریفات و مهمانی های مستمر و علاوه بر ملاقات های مردم و راه انداختن کار آنها و رساندن عرایض آنها به شاهنشاه من به طور رسمی، تا آن جا که حافظه ام حکایت می کند، این کارها را دارم.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
اسدالله علم

در هر برهه ای از تاریخ ایران حضور افرادی در کنار پادشاهان جهت تامین نیازهای روزمره به چشم می خورد. در سلسله پهلوی نیز شخصیت های مختلف به عنوان وزیر دربار به کار مشغول بودند اما مهمترین آنها که تاثیرگذار بود و بسیاری از امور خصوصی محمدرضا پهلوی را تامین می کرد شخصی به نام «اسدالله علم» است. هفت جلد خاطرات او از آن روزها یکی از مهمترین منابع تاریخ پهلوی است. بیان خاطرات خصوصی محمدرضا پهلوی از مهمترین سطور این خاطرات است. علم در بخشی از خاطرات خود به شغل هایی اشاره نموده که خود مسئولیت آنها را برعهده دارد.

علاوه بر تشریفات و مهمانی های مستمر و علاوه بر ملاقات های مردم و راه انداختن کار آنها و رساندن عرایض آنها به شاهنشاه من به طور رسمی، تا آن جا که حافظه ام حکایت می کند، این کارها را دارم:

1- مسئول مستقیم آستان قدس رضوی؛
2-مسئول مستقیم بازرسی دانشگاه ها از طرف شاهنشاه- که یک کار بسیار بزرگ و پیچیده است؛
3-رئیس هیئت امنای دانشگاه پهلوی؛
4- رئیس هیئت امنای دانشگاه آریامهر؛
5- رئیس هیئت امنای مدرسه عالی پارس؛
6- رابط مخصوص شاهنشاه با سفرای خارجی- مطالبی که با وزیر خارجه نمی فرمایند؛
7- رئیس هیئت امنای دانشگاه مشهد؛
8-عضو لازم الحضور هیئت امنای دانشگاه تهران؛
9- عضور لازم الحضور هیئت امنای دانشگاه تبریز؛
10- رئیس انجمن سلطنتی بهبود نژاد اسب- که خودم هم به آن علاقه زیاد دارم، رئیس عالی والاحضرت همایونی هستند؛
11-رئیس انجمن سلطنتی خانه های فرهنگ روستایی. رئیس عالی والاحضرت همایونی هستند.
12- رئیس کمیته پیش آهنگی؛
13-رئیس کانون کار؛
14-نائب رئیس سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی- رئیس والاحضرت اشرف؛
15-نائب رئیس انجمن شیر و خورشید سرخ- رئیس والاحضرت شمس؛
16-رئیس انجمن مادران و نوزادان؛
17- نائب رئیس کانون پرورش فکری کودکان- ریاست عالیه، علیاحضرت شهبانو؛
18- مسئول مستقیم لژیون خدمتگذاران بشر؛
19- مسئول مستقیم عمران کیش؛
20- رئیس هیئت امنای بنیاد پهلوی؛
21-نائب رئیس هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران- مؤسسه ای که متون اصلی کتاب های مهم فارسی را تفحص، چاپ و منتشر می کند؛
22-علاوه بر این، امور شخصی و مالی شاهنشاه را اداره می کنم؛
23- خود اداره وزارت دربار دردسر بزرگی است، به خصوص با گرفتاری هایی که شاهنشاه با علیاحضرت ملکه پهلوی و خواهرها و برادرها و به طور کلی با اقوام و خویشان دارند!منبع : مشرق