تبیان، دستیار زندگی
1382 یك شهر از زیر خاك بیرون می آید  رم‎ ـ باستان‎‎ شناسان ایتالیایی‎‎ تلاش‎ می كنند شهری‎ قدیمی‎ را در این‎ كشـور از زیـر خـاك‎ بیرون‎ آورند. به‎‎ گزارش‎ پایگاه اینترنتـی‎ رویتـرز، شهـر پازولییكی از شهرهای‎‎ بندری رم‎‎ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 24 مرداد ماه 1382

یك شهر از زیر خاك بیرون می آید

رم‎ ـ باستان‎‎ شناسان ایتالیایی‎‎ تلاش‎ می كنند شهری‎ قدیمی‎ را در این‎ كشـور از زیـر خـاك‎ بیرون‎ آورند.

به‎‎ گزارش‎ پایگاه اینترنتـی‎ رویتـرز، شهـر پازولییكی از شهرهای‎‎ بندری رم‎‎ باستان‎‎‎ در قرن شانزدهم زیر خـاك‎ مدفون شد. این‎‎ شهر كه‎ در زیبایی‎‎، بی نظیر بود هم‎ اكنون در منطقه‎‎ای‎ است‎ كه اسپانیایی‎ ها در زمـان‎ حكومت‎ بر ایتالیا بناهایی‎ در این‎ منـطقـه‎ ساخته اند. این‎‎‎ موضوع سبب‎ دشواری‎ كار باستان شناسـان رومی‎ شده‎ است‎. باستان‎‎‎‎ شناسان مجبورند، پس‎ ازبیرون آوردن بخش های‎ قدیمی‎ این‎ شهر از زیر خاك‎ ،  با كـار گـذاشتن‎‎ ستـونهای‎‎‎ فـولادی ساختمان های شهر كنونی‎ را حفظ كنند.