تبیان، دستیار زندگی
عمده مواد غذایی موجود در خاک توسط گیاهان استفاده نمی شوند. هنگام آبیاری گیاهان با آب معمولی مقدار کمی از عناصر غذایی در آب حل می شوند. در نتیجه به همین نسبت برای گیاهان قابل دسترس خواهند بود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

اهداف جلسه:
آشنایی با جذب آب مغناطیس درگیاه
آشنایی با محدودیت استفاده از آب مغناطیسی       
آشنایی با محدودیت های تحقیق
وسایل مورد نیاز:
کامپیوتر مجهز به اینترنت

8 -1 جذب آب مغناطیس درگیاه

همانطور که تاکنون اشاره شد گیاهان برای رشد مطلوب و فرآیند فتوسنتز نیاز به جذب آب و مواد غذایی از خاک دارند. عمده مواد غذایی موجود در خاک توسط گیاهان استفاده نمی شوند. هنگام آبیاری گیاهان با آب معمولی مقدار کمی از عناصر غذایی در آب حل می شوند. در نتیجه به همین نسبت برای گیاهان قابل دسترس خواهند بود. زمانی که گیاه با آب سخت و بدون اثر مغناطیس آبیاری شود، لایه ای سفید و سخت از بی کربنات کلسیم و کربنات ها روی سطح خاک تشکیل می شود و تنها بخشی از بی کربنات های کلسیمی توسط آب شسته شده و در خاک نفوذ می کنند و سپس روی ریشه گیاه نشست می کنند، در نتیجه گیاه مجبور است برای ادامه زندگی خود ریشه های اضافی تولید کند که این روند رشد طبیعی گیاه را به خاطر صرف انرژی اضافی مختل می کند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

از طرف دﯾﮕر به دلیل كاهش بارش های جوی و ﮔرم شدن كره زمین برای بهره وری بیشتر از آب كشاورزی بشر به آبیاری قطره ای روی آورده است، اثر مغناطیس روی آب به طور اتفاقی توسط دانشمندان روسی مشاهده شد. حرکت آب در داخل لوله ها باعث رسوب املاح روی جدار لوله ها گشته، ضمن کاهش سطح مقطع لوله ها و افزایش افت انرژی، عبور آب داخل لوله ها را مختل می کند. آنها دریافتند که آب مغناطیس شده جرم داخل لوله ها را پاک و از رسوب مجدد روی جدار لوله ها جلوگیری می کند.
بنابراین مشاهده شده که با اعمال انرژی مغناطیسی می توان آب ساده را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد، به طوری که خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله دما، وزن مخصوص، کشش سطحی، ویسکوزیته و قابلیت هدایت الکتریکی آن تغییر می یابد.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

8 -2 پیشینه تحقیق

افزایش مولکول های آب در واحد حجم بر اثر مغناطیسی شدن آب، بر حلالیت آن اضافه شده و در نتیجه توانایی آب برای جذب کاتیون ها و آنیون ها افزایش می¬یابد و مقدار بیش تری از نمک ها به ویژه بی کربنات ها توسط گیاه جذب می شوند. در این شرایط حرکت املاح به سمت لایه سطحی خاک و همچنین تجمع نمک ها در اطراف ریشه به دلیل خنثی شدن بار الکتریکی نمک ها کاهش می یابد. با افزایش جذب املاح معدنی، نمک های مفید و عناصر موجود در آب و خاک، می توان کود کمتری مصرف نمود. ضمن اینکه بدلیل کوچکتر شدن مولکول های آب و افزایش توانایی جذب آن توسط گیاه، کارایی مصرف آب نیز افزایش می یابد. در اثر آبیاری با آب مغناطیسی به دلیل نفوذ بیشتر آن در خاک، میزان تبخیر از سطح خاک نسبت به آبیاری با آب معمولی کمتر خواهد بود.
گزارشات متعددی در خصوص کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی وجود دارد، در این قسمت به بیان نمونه هایی از آنها می پردازیم: نتایج آزمایش¬های آبیاری با آب مغناطیسی در اورگانا آمریکا بر روی مزارع یونجه نشان داد که عملکرد یونجه 65 درصدافزایش و مصرف آب و هزینه پمپ تا 42 درصد کاهش یافتند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

مطالعه کنترل شده اثر آبیاری مغناطیسی بر روی درصد جوانه زنی گوجه فرنگی، کدو و خیار نشان داد که در مدت 3 روز 96 درصد بذرها جوانه زدند.
در مصر آبیاری با آب مغناطیسی شده عملکرد گندم را از 12.7 تا 34 درصد (بسته به تاریخ کاشت) و کنجد و ذرت را تا 34 درصد افزایش داد.
تحریک گیاهان با استفاده از میدان مغناطیسی به عنوان راهی جهت افزایش کمیت و کیفیت عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. گزارش شده است که میدان مغناطیسی هم فعالیت یون-ها و هم قطبی شدن مولکول های دو قطبی را در سلول های زنده تحت تاثیر قرار می دهند. سلول های گیاه دارای بار منفی هستند که می توانند یون های دارای بار مثبت را جذب نمایند. مطالعات سیتوشیمیایی نشان داده است که سلول های ریشه چه در معرض میدان ضعیف مغناطیسی نسبت به سلول¬های شاهد، حالت اشباع از کلسیم را در تمام اندامک های خود و سیتوپلاسم نشان می دهند.  میدان مغناطیسی می تواند باعث افزایش رهاسازی رادیکال های آزاد و ایجاد تنش در گیاه شود، در حالی که یون های کلسیم در برخی فرآیندهای رشد به گیاه کمک می کنند و به تنش واکنش نشان می دهند، این موضوع توضیحی برای افزایش کلسیم در گیاه در شرایط میدان مغناطیسی است.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

8 -3 محدودیت استفاده از آب مغناطیسی

مدت اثر و مغناطیس ماندن درآب راكد حداکثر 2 روز است زیرا مولكول های آب در حالت معمولی به صورتی قرار می ﮔیرند كه اﻛﺴﯿﮋن منفی از یك مولكول آب و هیدروﮊن مثبت از مولكول دﯾﮕر توسط ﭘیوند هیدروﮊنی به هم متصل می شوند. در صورتیكه ﻫﻨﮕام  مغناطیس شدن مولكول های آب در حقیقت یك جهتی و فشرده كنارهم قرار می گیرند؛ و این حالت ناﭘایدار است. به همین دلیل در صورت نگهداری آب كشاورزی در استخر، دستگاه مغناطیس كننده باید بر خروجی آب استخر نصب شود.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

باید از آبیاری زیاد اکیداً خودداری کرد زیرا حلالیت آب مغناطیسی بالاست و در صورت جاری شدن آب با حل کردن املاح و شستن موادمعدنی خاك، نیاز به کودپاشی را ضروری می سازد.

8 -4 مزایای آب آبیاری مغناطیسی:

1-افزایش راندمان آبیاری
2- افزایش حلالیت آب(بهبود کارایی مصرف کود)
3- پاستوریزاسیون آب
4- اصلاح خاک
5- زودرسی محصول و افزایش عملکرد گیاه
6- مقاومت به سرمازدگی
7- افزایش کیفیت و کمیت محصول
8-محافظت و نگهداری از بذر در انبار

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

درکشور عزیز ما ایران هم در سال¬های گذشته در زمینه استفاده از آب مغناطیسی در بهره¬وری کشاورزی کارهای بسیاری انجام شده¬است. که برخی از آنها شامل تأثیر شدت و زمان میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه است و یا اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زراعی گندم و تأثیر میدان مغناطیسی بر عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه¬ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و یا تأثیر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و گوجه فرنگی که همه این پژوهش¬ها تأثیر مثبت استفاده از آب مغناطیسی را در رشد گیاهان مختلف نشان داده است.

8 -5 محدودیت ها

1) مدت اثر و مغناطیسی ماندن آب حداکثر 2 روز است و در صورت نگهداری از آب در استخر؛ دستگاه باید بر خروجی آب استخر نصب شود.
2) باید از آبیاری زیاد خودداری کرد زیرا حلالیت آب مغناطیسی بالاست و در صورت جاری شدن آب با حل کردن املاح و شستن انها، نیاز به کود پاشی را ضروری می سازد.
تکلیف: با توجه به روند پیشرفت پژوهشتان، از مراحل مختلف کار خود عکس برداری کنید و مطابق درس گذشته نتایج را در جدول ثبت نمایید. فعالیت خود را به صورت یک گزارش کامل برای ما ارسال نمایید. 
محل بازدید/ اردو/ خرید:  _____
منابع مطالعه:  جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آبیاری مغناطیسی به مقاله موجود در سایت زیر مراجعه نمایید.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه پنجم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه ششم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی - تنظیم: نیلوفر یاقوتی