در این پژوهش جامعه آماری شامل 60 عدد دانه لوبیا کاشته شده در شرایط ثابت آزمایشگاهی بوده است متغیرهای دما، بستر دانه ها، نور و میزان آبیاری کنترل شده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : الهام گارسچی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم


اهداف جلسه:
آشنایی با روش تحقیق
آشنایی با مغناطیس کردن آب
آشنایی با بررسی یافته ها
آشنایی با بحث و نتیجه گیری یافته ها
وسایل مورد نیاز:
60 عدد دانه لوبیا گلدان
آب مغناطیسی
آب معمولی
آهنربا


مقدمه
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر کنترل متغیرها آزمایشگاهی می باشد. در این درس با روش کار و بهش عملی پژوهش می پردازیم.

7 -1 روش تحقیق

در این پژوهش جامعه آماری شامل 60 عدد دانه لوبیا کاشته شده در شرایط ثابت آزمایشگاهی بوده است متغیرهای دما، بستر دانه ها، نور و میزان آبیاری کنترل شده است.
30 نمونه از موردهای آزمایشگاهی با آب مغناطیسی آبیاری کرده (گروه آزمایش) و 30 نمونه با آب معمولی آبیاری شده است. (گروه شاهد)

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم

7 -2 مغناطیس کردن آب

برای مغناطیسی كردن آب، یک¬ظرف فلزی را در نظر می گیریم و آن را  پر از آب می کنیم. حالا آهن ربا ها را آماده می کنیم و ظرف پر از آب را بین دو قطب ناهمنام آهنربا قرار می دهیم. با این عمل آب موجود در ظرف فلزی مغناطیسی شده و بارهای مثبت و منفی آن در جایگاه طبیعی خود قرار می گیرند. این روند باعث می شود تا مولکول های آب (شامل کاتیون ها و آنیون ها) از حالت بی نظمی به صورت مرتب درآمده و نوع پیوند اکسیژن هیدروژن از حالت مثلثی به شکل یک خط تغییر کند. در این شرایط هیدروژن های مثبت دارای نیروی بیشتری شده و در نهایت نیروی منفی خالص مولکول آب به نیروی مثبت خالص آب مغناطیسی تبدیل می شود.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم

طریقه مغناطیسی کردن آب

زمان جوانه زنی و رشد طولی لوبیا در دو گروه شاهد و آزمایش بررسی شد.
نتایج بدست آمده در جداول و نمودارها آمده است.

7 -3 بررسی یافته ها

الف) زمان جوانه زنی و رشد طولی

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم

جدول شماره ١
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم

نمودارمقایسه زمان جوانه زنی دانه ها

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم

جوانه زنی دانه لوبیا
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم

 نمودار مقایسه رشد طولی بیشتر گروه آزمایش(بالا) و گروه شاهد (ﭘایین)
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم

شکل سمت راست آبیاری با آب معمولی: هم دانه های كمتری جوانه زده،هم رشدطولی كمتر است. سمت چپ آبیاری مغناطیسی

7 -3 بحث و نتیجه گیری

الف) همانطور که مشاهده می گردد فرایند جوانه زنی درگروه آزمایش و در گروه شاهد طی دوره سه روزه مطالعه گردیده است(جدول 1).
زمان آغاز جوانه زنی در گروه آزمایش سه روز زودتر بوده و همچنین سرعت رشد جوانه طبق جدول و نمودار نسبت به گروه شاهد افزون تر بوده است.
ب) فرایند رشد طولی 12 روز پس از جوانه زنی طی 5 دوره سه روزه (15روز) در گروه آزمایش و گروه شاهد مطالعه گردیده است(جدول 1).
سیر رشد طولی در گیاهان گروه آزمایش با سرعت افزون¬تری نسبت به گروه شاهد افزایش یافته است و علاوه بر سرعت، میزان رشد طولی در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد بیشتر بوده است.
بنابراین استفاده از آب مغناطیسی تاثیر معناداری بر زمان جوانه زنی و رشد طولی گیاه لوبیا داشته است. و نتیجه پژوهش همسو با پژوهشگران ذكر شده در پیشینه می¬باشد.  
تکلیف: با توجه به اقلامی که در قسمت وسایل مورد نیاز این درس تهیه نموده اید، همچنین با توجه به دستورات ارائه شده جهت، مغناطیسی کردن آب و کاشت و نگهداری گیاه لوبیا با آب معمولی و آب مغناطیسی، این گیاه را با دو روش یاد شده به عمل آورید. فعالیت خود را به صورت گزارش تصویری برای ما ارسال نمایید. 
محل بازدید/ اردو/ خرید:  _____
منابع مطالعه:  جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه مغناطیسی کردن آب به مقاله موجود در سایت زیر مراجعه نمایید.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه پنجم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه ششم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی - تنظیم: نیلوفر یاقوتی