تبیان، دستیار زندگی
رشد روزافزون جمعیت جهانی و محدودیت منابع تامین کننده موادغذایی بشر امروزی را با چالش بزرگ عدم امنیت غذایی و بعضا با بحران های منطق های و بین المللی روبرو کردهاست
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم

اهداف جلسه:
آشنایی با تغییرات در آب مغناطیسی
آشنایی با آبیاری مغناطیسی
وسایل مورد نیاز:
کامپیوتر مجهز به اینترنت


مقدمه
رشد روزافزون جمعیت جهانی و محدودیت منابع تامین کننده موادغذایی بشر امروزی را با چالش بزرگ عدم امنیت غذایی و بعضا با بحران های منطق های و بین المللی روبرو کردهاست. آبیاری و زراعت آبی به عنوان محور اصلی برنامه های از بین بردن فقر غذایی جهانی توجه اندیشمندان و سیاستگذاران ملی و بین المللی را به خود معطوف داشته است. در این راستا بهره گیری از منابع حاشیه ای و غیرمتعارف از جمله منابع آب و خاک شور در دستور کار اغلب کشورهای جهان که دارای این منابع بوده اند قرار گرفته است.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم

توسعه اراضی آبی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان با محدودیت شوری اراضی روبرو است. فناوری آب مغناطیسی موضوعی است که در سال های اخیر توجه کارشناسان بخش آب و کشاورزی را به خود جلب نموده است. از مزیت های مهم کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی، اصلاح خاک با کمترین میزان استفاده از مواد شیمیایی و اسیدی می باشد. در این درس به بررسی دستگاه های مغناطیسی و تاثیر میدان مغناطیسی برآب و خاک و کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی پرداخته شده است.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم

4 -1 تغییرات در آب مغناطیسی

یکی از تغییراتی که در آب مغناطیسی ایجاد می شود نحوه آرایش بارهای الکتریکی مولکول های آب می باشد. از آنجا که به طور طبیعی بین نیروهای خالص مولکول های آب اختلاف کمی وجود دارد، مولکول های آب اختلاف کمی وجود دارد، مولکول های آب به صورت کاملاً تصادفی قرار دارند. در آب های موجود و در دمای محیط، بیش از ۷۰ درصد مولکول های آب به صورت نامنظم قرار گرفته و بارهای مثبت و منفی آن ها در جایگاه طبیعی خود قرار ندارند. در صورتی که یک جسم دارای قدرت مغناطیسی با یکی از قطب هایش، مثلاً قطب جنوب (دارای بار مثبت) به آب نزدیک شود، مولکول های آب با قطب منطفی به منبع مغناطیس نزدیک تر و مولکل های با بار مثبت از آن دور می شوند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم

این روند باعث می شود تا مولکول های آب (شامل کاتیون ها و آنیون ها) از حالت بی نظمی به صورت مرتب درآمده و نوع پیوند اکسیژن هیدروژن از حالت مثلثی به شکل یک خط تغییر کند. در این شرایط هیدروژن های مثبت دارای نیروی بیشتری شده و در نهایت نیروی منفی خالص مولکول آب به نیروی مثبت خالص آب مغناطیسی تبدیل می شود، در نتیجه بار الکترونیکی مولکول های آب در این شرایط نسبت به آب معمولی متفاوت خواهد بود و ضمن تشکیل مولکول های کوچک تر از آب، باعث افزایش تعداد مولکول های آب در واحد حجم و همچنین افزایش قدرت حلالیت آب می گردد. اصطلاحاً مولکول آب معمولی چپ گرد بوده و به راست گرد مبدل می شود.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم

در واقع آب مغناطیسی چیزی به آب اضافه یا کم نمی کند در حالت معمولی اگر ۱۰۰ گرم کلسیم وارد آب در یک لوله گردد، ۸۰ گرم کلسیم از آن خارج می شود، در صورتی که اگر از آبیاری مغناطیسی استفاده شود، همه ۱۰۰ گرم سانتیمتر متر مربع است، ولی با مغنایسی کردن آب، کشش سطحی به ۶۲ دین بر سانتی متر مربع مربع کاهش می یابد. کاهش کشش سطحی آب، قدرت حلالیت آن را افزایش داده و درجه سختی را کاهش می دهد و با کاهش سختی، اکسیژن محلول افزایش می یابد.

4 -2 آبیاری مغناطیسی

گیاهان برای رشد مطلوب و فرآیند فتوسنتز نیاز به جذب آب و موادغذائی ازخاک  دارند. عمده مواد غذائی موجود درخاک توسط گیاهان استفاده نمی شوند. هنگام آبیاری گیاهان با آب معمولی مقدار کمی از عناصر غذائی در آب حل می شوند. درنتیجه  به همین نسبت برای گیاهان قابل دسترس خواهند بود. زمانی که گیاه با آب سخت و بدون اثر مغناطیس آبیاری شود، لایه ای سفید و سخت از بیکربنات کلسیم و کربنات ها روی سطح خاک تشکیل می شود و تنها بخشی از بی کربنات های کلسیمی توسط آب شسته شده ودرخاک نفوذ می کنند و سپس روی ریشه گیاه نشست می کنند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم

درنتیجه گیاه مجبوراست برای ادامه زندگی خود ریشه های  اضافی تولید کند که این روند رشد طبیعی گیاه را به خاطر صرف انرژی اضافی مختل می کند. به دلیل افزایش مولکول های آب در واحد حجم، براثرمغناطیسی شدن آب، برحلالیت آن اضافه شده و درنتیجه توانایی آب برای جذب کاتیون ها و آنیون ها افزایش می یابد و مقدار بیشتری از نمک هابه ویژه بی کربنات ها توسط گیاه جذب می شوند. در این شرایط حرکت املاح به سمت لایه سطحی خاک و همچنین تجمع نمک ها در اطراف ریشه به دلیل خنثی شدن بار الکتریکی نمک ها کاهش می یابد.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم

باافزایش جذب املاح معدنی، نمک های مفید و عناصر موجود در آب و خاک ، می توان کود کمتری مصرف نمود. ضمن اینکه بدلیل کوچک تر شدن مولکول های آب و افزایش توانائی جذب آن توسط گیاه، کارایی مصرف آب نیز افزایش می یابد. در اثر آبیاری با آب مغناطیسی به دلیل نفوذ بیشتر آن درخاک، میزان تبخیر از سطح خاک نسبت به آبیاری با آب معمولی کمترخواهدبود. گزارشات متعددی درخصوص کاربرد آب مغناطیسی درکشاورزی وجود دارد.
در ادامه این پروژه با گیاه لوبیا آشنا خواهید شد.
تکلیف: درباره تغییرات در آب مغناطیسی و آبیاری مغناطیسی در اینترنت جستجو کنید و اطلاعات بیشتری تهیه نمایید. این اطلاعات را طبقه بندی کرده و به صورت گزارشی کوتاه برای ما ارسال نمایید.
محل بازدید/ اردو/ خرید:  _____
منابع مطالعه:  برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آبیاری مغناطیسی از اطلاعات سایت زیر استفاده نمایید.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه پنجم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه ششم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی - تنظیم: نیلوفر یاقوتی