تبیان، دستیار زندگی
انسان های اولیه به سنگهایی برخورد کردند که قابلیت جذب آهن را داشتند. معروف است که، نخستین بار، شش قرن قبل از میلاد مسیح ، در شهر باستانی ماگنزیا واقع در آسیای صغیر “ترکیه امروزی”، یونانیان به این سنگ برخورد کردند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم


اهداف جلسه:
آشنایی با میدان مغناطیسی
آشنایی با اثرات میدان مغناطیسی
آشنایی با اثر بارز میدان مغناطیسی
وسایل مورد نیاز:
کامپیوتر مجهز به اینترنت
آهن ربا
سنجاق
براده آهن

مقدمه
انسان های اولیه به سنگ هایی برخورد کردند که قابلیت جذب آهن را داشتند. معروف است که، نخستین بار، شش قرن قبل از میلاد مسیح ، در شهر باستانی ماگنزیا واقع در آسیای صغیر ٜترکیه امروزی، یونانیان به این سنگ برخورد کردند. بنابراین بخاطر نام محل پیدایش اولیه، نام این سنگ را ماگنتیت یا مغناطیس گذاشتند که ترجمه فارسی آن آهنربا می باشد. سنگ مذکور از جنس اکسید طبیعی آهن با فرمول شیمیایی Fe3O4 می باشد.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم

بعدها ملاحظه گردید که این سنگ در مناطق دیگر کره زمین نیز وجود دارد. پدیده مغناطیس همراه با کشف آهنربای طبیعی مشاهده شده است. با پیشرفت علوم مختلف و افزایش اطلاعات بشر در زمینه مغناطیس، انواع آهنرباهای طبیعی و مصنوعی ساخته شد. امروزه از آهنربا در قسمت های مختلف مانند صنعت، دریانوردی و ... استفاده می گردد.

2 -1 میدان مغناطیسی

قطب نماها از اثر مغناطیسی برای اندازه گیری جهت میدان مغناطیسی موضعی، تولید شده توسط زمین استفاده می کنند. ریاضیات پیچیده که میدان مغناطیسی یک شی را نشان می دهد با استفاده از خطوط میدان مغناطیسی نشان داده می شوند. این خطوط صرفاً یک مفهوم ریاضی است و به صورت فیزیکی وجود ندارد. با این حال، برخی پدیده های فیزیکی از قبیل تراز شدن براده های آهن در یک میدان مغناطیسی، به مانند خطوط در یک الگوی مشابه با خطوط فرضی میدان مغناطیسی از جسم را تولید می کند. جهت خطوط میدان مغناطیسی که تراز دلخواه برای براده ی آهنی که بر روی کاغذی که بر روی یک نوار آهنربا قرار دارد، پاشیده شده است. نشان می دهد. جاذبه ی متقابل قطب مخالف براده آهن منجر به تشکیل خوشه های دراز از براده در امتداد خطوط میدان شده است.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم

2-2 اثرات میدان مغناطیسی

فضای اطراف آهنربا یا رسانای کامل جریان در حالت ویژه ای است که به اصطلاح "میدان مغناطیسی" نسبت می دهیم. این حالت مبین این نظر است که نیروهای مکانیکی وارد بر سایر آهنرباها یا رساناهای حامل جریان در این فضا ظاهر می شوند. البته این کنشها تنها اثر وجودی میدان مغناطیسی نیستند. تعداد پدیده های فیزیکی دیگری را نیز می توان مشخص کرد که در آنها اثر میدان مغناطیسی کاملا مشهود است. مثلا ، میدان مغناطیسی مقاومت فلزات مختلف را تغییر می دهد، اندازه بعضی از اجسام در میدان مغناطیسی تغییر می کند و نظایر آن.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم

2 -3 اثر بارز میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی قویترین اثر را در مقاومت ویژه الکتریکی بیسموت می گذارد که به ساخت "میدان سنج" بیسموت منجر شده است. اجسامی که از موادی با قابلیت آهنربا شدن شدید ساخته شده اند (آهن، نیکل و کبالت) بر اثر میدان مغناطیسی ابعادشان تغییر می کند. این پدیده که به مغناطو تنگش معروف است، کاربردهای مهمی دارد. برای برانگیختن ارتعاشات بسیار سریع میله های کوچک آهنی بکار می رود که موجهای صوتی خیلی کوتاه (موج های فراصوت) ایجاد می کنند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم

4-2 امواج مغناطیسی چیست؟

به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا فضا زمان منتشر می شود و اغلب حامل انرژی است موج می گویند. امواج ناشی از میدان مغناطیسی  را امواج مغناطیسی می نامند.
انرژی الکترومغناطیسی بر اساس تئوری موجی، پدیده ای موجی شکل است که در فضا انتشار می یابد و از میدان های الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده است. این میدان ها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.
گاهی به تابش الکترومغناطیسی نور می گویند، ولی باید توجه داشت که نور مرئی فقط بخشی از گسترهٔ امواج الکترومغناطیسی است. امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام های گوناگونی خوانده می شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما. این نام ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده اند.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم

تکلیف1: در اینترنت جستجو کنید و درباره میدان مغناطیسی و اثرات آن اطلاعات بیشتری تهیه نمایید. این اطلاعات را طبقه بندی کرده و به صورت گزارشی کوتاه برای ما ارسال نمایید.
تکلیف2: با توجه به آهنربا، سنجاق و براده های آهنی که در اختیار دارید، تاثیر میدان مغناطیسی بر اجسام  آزمایش کنید و میدان های مغناطیسی ایجاد شده را بررسی نمایید. فعالیت و یافته های خود را به صورت گزارش تصویری برای ما ارسال نمایید.
محل بازدید/ اردو/ خرید:  _____
منابع مطالعه:  برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تاثیر نیروی مغناطیس بر اجسام ، مقاله موجود در سایت زیر را مطالعه نمایید.

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه اول
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه دوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه سوم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه چهارم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه پنجم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه ششم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هفتم
تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا- جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: الهام گارسچی - تنظیم: نیلوفر یاقوتی