تبیان، دستیار زندگی
طبق قانون زنان هم می توانند وارد مجلس خبرگان شوند. این شاید . بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، زنان می توانند وارد این مجلس شوند؛ کما اینکه منیژه گرجی، اولین زنی بود که در اولین دوره خبرگان، وارد مجلس شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ورود ممنوع مجلس خبرگان به زنان!

طبق قانون زنان هم می توانند وارد مجلس خبرگان شوند. این شاید . بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، زنان می توانند وارد این مجلس شوند؛ کما اینکه منیژه گرجی، اولین زنی بود که در اولین دوره خبرگان، وارد مجلس شد.

فراوری : آزاده مرنی - بخش سیاست تبیان
ورورد ممنوع

مجلس خبرگان از نهادهاى ابتكارى در نظام سیاسى جمهوری اسلامی ایران است كه براى اوّلین بار، با تدوین قانون اساسىِ جمهورى اسلامى، در حقوق اساسى مطرح شد.
- چون در باره بالاترین مقام كشور، تصمیم گیرى مى كند، «فراتر» از نهادهاى دیگر است.
- از آن رو كه در لحظات حسّاس فقدانِ رهبرى، ایفاى نقش مى كند، در «حساس ترین موقعیت» براى حفظ نظام است.
- بدان جهت كه تعیین رهبر را بر عهده دارد، جایگاه ویژه اى در «مشروعیّت حكومت» دارد.
- چون به منزله برگزیدگان ملّت از سراسر كشور، باید از دانش عمیقِ دینى (فقهى) و بینش قوى سیاسى و اجتماعى برخوردار باشند، نهادى از فرزانگان امّت است.

نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعالیت هاى خُرد كشور، محسوس نیست، ولى حضور فعّال آن، پشتوانه اطمینان بخشى در جهت صیانتِ نظام است. این مجلس، از بحران خلأ رهبرى در نظام پیش گیرى مى كند و نگاه هوش مندانه اش بر شیوه اداره كشور، سلامت نظام را تأمین مى كند. از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیرِ «رهبرى امروز»، اِشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه «رهبرى فردا» است.

نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعالیت هاى خُرد كشور، محسوس نیست، ولى حضور فعّال آن، پشتوانه اطمینان بخشى در جهت صیانتِ نظام است

قانون اساسى، بصراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نكرده و تعیین آن را مطابق اصل 108، براى نخستین دوره، به فقهاى اوّلین شوراى نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است ؛ امّا با دقّت در اصول مربوط، مى توان كلّیّاتى را در مورد شرایط اعضاى مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حكم و موضوع، اعضاى خبرگان، اوّلاً، باید داراى درجه اى از فقاهت و آگاهى بر مسائل سیاسى و اجتماعى روز باشند كه قدرت تشخیص «اعلم به احكام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا شخص واجد مقبولیّت عامه» را داشته باشند و ثانیاً، داراى مرتبه اى از تقوا باشند كه در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند و نه منافع فردى و گروهى را. از سوى دیگر، در صورتى كه اهل خبره، به آن چه مى گوید، اعتقاد نداشته باشد و یا داراى سوابق سوء سیاسى و اجتماعى باشد، بدون تردید، نمى توان به تشخیص او اعتماد كرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطى به شرح زیر، آمده است:
خبرگان منتخب مردم، باید داراى شرایط زیر باشند:
الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى.
ب) اجتهاد در حدّى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىّ فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد.
ج) بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز.
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ایران.
ه) نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى.
شاید نگاه های سمت و سوداری در انتخابات بود که مانع از آن شدند که بعد از خبرگان اول، دیگر زنی وارد این مجلس نشود. در مجلس دوم هیچ زنی کاندیدا نشد و در مجلس سوم، ۹ زن کاندیدا شدند که دو نفر از آنها واجد شرایط کاندیداتوری تشخیص داده شدند که رای نیاوردند. در دوره چهارم نیز تنها شاهد ثبت نام سه زن از استان های مرکزی، کرمانشاه و تهران بودیم که آنها نیز وارد مجلس خبرگان نشدند.
این در حالی است که امروز اعضای شورای نگهبان با ورود زنان به مجلس خبرگان رهبری موافقت نکردند. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات پیش از این گفته بود از مجموع کسانی که برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند، ۵ نفر زن هستند. عصمت سوادی از جمله زنانی بود که برای ورود به مجلس خبرگان ثبت نام کرده بود.
اما طبق قانون زنان هم می توانند وارد مجلس خبرگان شوند. این شاید . بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، زنان می توانند وارد این مجلس شوند؛ کما اینکه منیژه گرجی، اولین زنی بود که در اولین دوره خبرگان، وارد مجلس شد. به هرحال باید منتظر دلایل شورای نگهبان برای عدم تایید این افراد بود تا زوایای آن بر همگان مبرهن و شایعات از بین برده شوند.


منبع : ایلنا / دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری / شفاف نیوز