تبیان، دستیار زندگی
حال که با خواص خرما و هسته آن در درس های گذشته آشنا شدید و همچنین با بیماری دیابت، انواع آن و مشکلات آن نیز آشنا شدید. در درس گذشته آموختید که چگونه هسته خرما را پودر کرده و از آن قهوه هسته خرما تهیه نمایید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هشتم

اهداف جلسه:
آشنایی با تست شاسایی یون های کلسیم
آشنایی با نتایج مطالعات درباره هسته خرما
آشنایی با نتیجه گیری و پیشنهادات
وسایل مورد نیاز:
محلول غلیظ هیدروکلریک اسید
سیم پلاتینی
چراغ بونزن
محلول سدیم هیدروکسید
پودر هسته خرما


مقدمه
حال که با خواص خرما و هسته آن در درس های گذشته آشنا شدید و همچنین با بیماری دیابت، انواع آن و مشکلات آن نیز آشنا شدید. در درس گذشته آموختید که چگونه هسته خرما را پودر کرده و از آن قهوه هسته خرما تهیه نمایید. در ادامه قصد داریم برای شناسایی حضور یون و قند در هسته خرما آن را آزمایش نماییم.

8 -1 تست شاسایی یون های کلسیم

چندین روش متداول برای شناسایی حضور یون های کلسیم در یک ترکیب وجود دارد.
1- آزمون شعله و سدیم هیدروکسید.
ابتدا بر روی ترکیب مورد نظر خود چندین قطره محلول غلیظ هیدروکلریک اسید اضافه کنید. انتهای حلقه شده ی یک سیم پلاتینی را در آن شناور کرده سپس آن را روس شعله آبی رنگ چراغ بونزن قرار دهید.

امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هشتم

اگر شعله ی قرمز آجری روی چراغ بونزن مشاهده کردید، احتمالاً ترکیب مورد نظر، یون های کلسیم دارد. بنابراین مشاهده شعله ی قرمز آجری روی شعله آبی حضور یون های کلسیم را تایید می کند.

امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هشتم

2- شناسایی با محلول سدیم هیدروکسید:
چندین قطره از محلول سدیم هیدروکسید به محلول ترکیب ناشناخته ی خود اضافه کنید. تشکیل رسوب سفید رنگی کلسیم هیدروکسید که در مازاد سدیم هیدروکسید نیز حل نمی شوند، نشان دهنده وجود یون های کلسیم است.

امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هشتم

امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هشتم

8 -2 بررسی مقدار قند هسته خرما

با اضافه کردن شکر به چای و قهوه تولید شده نتیجه می گیریم که قهوه تولید شدن مقدار کمی قند دارد.

امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هشتم

8 -3 نتیجه گیری و پیشنهادات

1) برای پودر کردن هسته خرما، حتماً آن را درون ظرفی دربسته گذاشته سپس درون ماکروویو بگذاریم.
2) نگرانی ما این است که اگر هسته خرما را درون ماکروفر بگذاریم یا آنرا بسوزانیم موجب آلودگی آن شود. امیدواریم در پروژه های آینده روش مناسبی برای پودر کردن آن پیدا شود.

امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هشتم

3) بتوانیم مرکزی را پیدا کنیم که درستی آزمایش ما را تایید کند و مقدار دقیق قند را گزارش نماید.
4) علاوه بر مقادیر قند و کلسیمی که در این پژوهش اندازه گیری کردیم سعی گردد سایر پارامتر های موجود در این محلول در آزمایشگاه های معتبر صنایع غذایی سنجیده تا اطمینان حاصل گردد که مواد مضری ناشی از قرار دادن آن در ماکروویو ایجاد نشده است.
5) پیشنهاد می گردد در صورت تایید بند پیشین قهوه حاصل را به مراکزی مانند درمان دیابت عرضه کنند و همچنین به رسانه ها جهت تبلیغات گسترده و اطلاع رسانی به هم وطنان در خصوص خواص آن ارائه گردد.

امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هشتم

تکلیف: با توجه به توضیحات این درس محلول تهیه شده از پودر هسته خرما را با دو روش یاد شده مورد آزمون قرار دهید. نتایج حاصل از فعالیت خود را به صورت گزارش تصویری برای ما ارسال نمایید.
محل بازدید/ اردو/ خرید: _____

منابع مطالعه: برای کسب اطلاعات بیش تر در زمینه تهیه قهوه هسته خرما، مقاله موجود در سایت زیر را مطالعه نمایید.

امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه اول
امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه دوم
امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه سوم
امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه چهارم
امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه پنجم
امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه ششم
امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هفتم
امکان سنجی ساخت قهوه هسته خرما - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: الهام گارسچی، تنظیم: نیلوفر یاقوتی