تبیان، دستیار زندگی
سال گذشته 451 هزار و 058 داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند. در گروه آزمایشی علوم تجربی در تمامی درس ها (به جز زیست شناسی)، تعدادی از داوطلبان به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند. آمار ذکر شده در جدول های این گزارش، بیانگر.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1394

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1394


سال گذشته 451 هزار و 058 داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند.
در گروه آزمایشی علوم تجربی در تمامی درس ها (به جز زیست شناسی)، تعدادی از داوطلبان به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند.


آمار ذکر شده در جدول های این گزارش، بیانگر آن است که اگر داوطلبی حتی به یک سؤال درسی که در آن درس ناتوان است و ضعف دارد پاسخ صحیح بدهد ( و به هیچ یک از سؤال های همان درس نیز پاسخ غلط ندهد ) از تعداد قابل توجهی از دواطلبان در همان درس، وضعیت بهتری خواهد داشت. اهمیت این امر زمانی مشخص می شود که بدانیم برای موفقیت در آزمون سراسری باید به همه دروس توجه داشت و نمی توان چند درس را مطالعه کرد و یک یا دو درس را رها نمود.


در ضمن، وجود 33- درصد در همه درس های عمومی و اختصاصی، بیانگر آن است که به هیچ وجه نمی توان به سؤال های آزمون سراسری در یک درس (حتی درس های عمومی) به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد، پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید، زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.


آمار ارائه شده در جدول ها همچنین تأییدی است براینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال های آن، پاسخ صحیح بدهید، بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال ها به دست نخواهد آمد.


میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی حاضران در جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1394

بخش مرکز یادگیری تبیان، تهیه: نسرین صادقی