تبیان، دستیار زندگی
برای بررسی خوش خطی یا بد خطی در دانش آموزان ابتدا باید علل بد خطی رو بررسی کرد تا بتوان برای آن راه کارهایی را ارائه داد، به همین دلیل ابتدا علل بدخطی در دانش آموزان رو آوردم:...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خوش خطی در دانش آموزان

خوش خطی در دانش آموزان

برای بررسی مشکل بدخطی دانش آموزان مطالب زیادی نوشته شده است. برای بررسی خوش خطی یا بد خطی در دانش آموزان ابتدا باید علل بد خطی رو بررسی کرد تا بتوان برای آن راه کارهایی را ارائه داد، به همین دلیل ابتدا علل بدخطی در دانش آموزان رو آوردم:

علل بدخط ی دانش آموزان :

1- توجه نكردن دانش آموزان به خط زمینه دفتر و تخته كلاس.

2-  اضطراب و نگرانی دانش آموزان هنگام نوشتن.

3-  نداشتن اعتماد به نفس هنگام نوشتن.

4- نداشتن آ مادگی جسمانی، روانی، روحی.

5-  وجود اختلالات یادگیری در دانش آموزان.

6-  نداشتن هدف و انگیزه برای زیبانویسی.

7-  مواجه شدن دانش آموزان با حجم زیاد تكالیف.

8- تندنویسی تكالیف.

9-  استفاده از خودكار، روان نویس و وسایل مشابه آن.

10-  بی توجهی به هنر.

11-  فشردگی برنامه كلاسی در یك نیمروز و فشار بر دانش آموزان به سبب دو یا چند نوبتی بودن مدرسه.

12-  استفاده از ابزار نامناسب از جمله مداد كوتاه و كاغذ بدون خط به خصوص در پایه های اولیه ابتدایی.

13-  بی دقتی هنگام نوشتن و رعایت نكردن هم شكلی، هم اندازه و هم فاصله بودن واژگان.

14-  بی دقتی برای تمیز و مرتب نوشتن.

15- تراكم بیش از حد شاگردان در كلاس و نداشتن فضای مناسب و كافی برای نوشتن.

16- دادن تكالیف نامناسب و بدون تناسب با توانایی كودكان.

17- بی اعتنایی برخی معلمان ابتدایی به استفاده از خط نستعلیق و  آموزش آن.

18-  واكنش های منفی و نامناسب بعضی معلمان در برخورد با نوشته های دانش آموزان.

19- جدی نگرفتن یادگیری خط از طرف خانواده و مدرسه و نبود مراقبت های لازم.

20- نبود انگیزه، حوصله و دانش لازم نزد برخی معلمان ابتدایی برای آموزش خط به دانش آموزان.

21-  بدخطی بعضی از والدین، سرمشق نامناسبی برای كودكان است.

22-  دادن سرمشق هایی با رسم الخط نامناسب به دانش آموزان.

23- ندانستن روش و راهكارهای، خوشنویسی و اجرا نكردن تمرین های لازم.

24-  قرار دادن چپ دست و راست دست در كنار هم هنگام نوشتن.

25-  بی توجهی به زیبایی هنری خط كه باعث تقویت روح لطیف در كودكان می شود.

مرکز یادگیری سایت تبیان، تنظیم: نسرین صادقی