تبیان، دستیار زندگی
اعده ای را عرض می كنم. بچه ها را اگر بخواهیم برای شب خوابشان را تنظیم كنیم باید حتما خواب عصرگاهی شان هم تنظیم شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درس و مدرسه، فصل ٥

💠قاعده ای را عرض می كنم. بچه ها را اگر بخواهیم برای شب خوابشان را تنظیم كنیم باید حتما خواب عصرگاهی شان هم تنظیم شود.

درس و مدرسه، فصل ٥

✔️یعنی حداقل بچه ها وقتی از خواب عصر گاهی بلند می شوند، هفت ساعت بعد آمادهٔ خواب شبانه اند . بچه ای را که می خواهیم ده شب بخوابد، باید سه بعد از ظهر خواب عصر گاهی اش را انجام داده باشد، بیدار شده باشد. بچه ای را كه ساعت چهار می خوابانیم، شش بعد از ظهر هم بلند می كنیم، هفت ساعت بعدش می شود، یک نصف شب این به راحتی نمی خوابد. خوابش سخت می شود.

لذا از این طرف هم، خیلی از كارشناسان معتقد هستند خواب عصرگاهی نیاز بچه ها نیست. مگر بچه هایی كه خیلی خسته اند، مدت كوتاهی بخوابانیم، نیم ساعت یک ساعت.
 در فرهنگ دینی ما خواب عصرگاهی معنا ندارد یعنی ما یک قیلوله داریم كه قبل از اذان ظهر است. شاید دلیلش همین است شب فرد به موقع بخوابد. سحر خیز باشد.

🔷وقتی ما همه ریتم خوابمان به هم می خورد. حتی بزرگ ترها مردی كه دیر وقت می خوابد صبح  خواهد برود سر كار معلوم است راندمان كاری اش كاهش می یابد. صبحانه خوردن در محیط خانه دو حسن دارد یکی نیاز جسمی، یکی نیاز روحی است.
همین كه اعضای خانواده با نشاط دور هم دیگر جمع می شوند اثر دارد. لذا فرزند ما اگر می خواهیم با انرژی وارد مدرسه شود باید ساعت خوابش را تنظیم بکنیم.

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی

درس و مدرسه،  فصل 1
درس و مدرسه،  فصل 2
درس و مدرسه،  فصل 3
درس و مدرسه،  فصل 4
درس و مدرسه،  فصل 5
درس و مدرسه،  فصل 6
درس و مدرسه،  فصل 7
درس و مدرسه، فصل 8