تبیان، دستیار زندگی
در شش جلسه گذشته با موضوع چسب، تاریخچه استفاده از چسب ها، اجزای تشکیل دهنده چسب ها و تئوری چسبندگی و همچنین آنواع چسب ها و معایب و مزایای چسب ها آشنا شدید در ادامه مطالب به مباحث طبقه بندی چسب ها و مواد تشکیل دهنده فرمول یک چسب پرداختیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت گلدآن سلولزی از چسب نشاسته ای - جلسه هفتم


اهداف جلسه:
آشنایی با چسب نشاسته
آشنایی با روش تهیه چسب نشاسته
وسایل مورد نیاز: 
کامپیوتر مجهز به اینترنت
یک فنجان شیر
دو قاشق غذاخوری سرکه سفید
 نصف قاشق غذاخوری جوش شیرین
 یک و نیم قاشق غذاخوری آب

مقدمه

در شش جلسه گذشته با موضوع چسب، تاریخچه استفاده از چسب ها، اجزای تشکیل دهنده چسب ها و تئوری چسبندگی و همچنین آنواع چسب ها و معایب و مزایای چسب ها آشنا شدید در ادامه مطالب به مباحث طبقه بندی چسب ها و مواد تشکیل دهنده فرمول یک چسب پرداختیم. در این جلسه شروع به ساخت چسب نشاسته خواهیم کرد.

7 -1 نشاسته

نشاسته نقش مهمی در فرآیند مواد غذای دارد و اغلب به عنوآن سفت كننده منعقد كننده چسبنده ژل كننده ریزپوشآنی كننده پایدار كننده بافت دهنده جایگزین چربی و ... درفرآیندها به كار می رود تغییرات شیمیایی نشاسته منجر به ا فزایش پایداری مولكولی در مقآبل برش مكآنیكی هیدرولیز اسیدی و دمای بالا دستیآبی به ویسكوزیته مطلوب افزایش برهمكنش متقآبل با یون اجسام الكترونگاتیویا الكتروپوزیتیو و كاهش سرعت پس روی نشاسته می شود دراین تحقیق دراین طرح از واریته آئولا به روش مرطوب نشاسته استخراج شده و دو نوع نشاسته اتری شده و اتری شده و اتصال جآنبی یافته تهیه شد و آزمون های فاكتور بادكردگی و حلالیت نشاسته ویسكو آمیلوگرافی ویسكوزیته حداكثر درجه حرارت خمیری شدن ویسكوزیته در زمآن ها و دماهای مختلف شكست ویسكوزیته بازگشت ویسكوزیته پایداری ژل نشاسته یا ارزیآبی میزآن پس دادن آب سینرزیس در برآبر آنجماد و خروج آب از آن ارزیآبی بافت ژل آنجام شد نتایج نشآن داد نشاسته اتری و اتصال جآنبی یافته دارای خواص بادكردگی بهتری در مقایسه با آنواع نشاسته طبیعی و نشاسته اتری شده بود میزآن حلالیت هر سه نوع نشاسته مورد مطالعه با افزایش درجه حرارت بطور معنی داری افزایشیافت حلالیت نشاسته سیب زمینی اصلاح شده دردماهای كمتر بیشتر بود نشاسته طبیعی سیب زمینی در اثر حرارت در دستگاه آمیلوگراف برآبندر دردمای 65 درجه سآنتی گراد شروع به خمیرشدن می نماید درحالی كه این دما درمورد دو نشاسته اتری شده و اتری و اتصال عرضی شده به ترتیب 71/6 و 75/5 درجه سآنتی گراد بود.

7 -2 چسب نشاسته

چسب نشاسته یکی از اجزا مهم در پیوند و چسبیدن لایه های مختلف مقواهای کنگره ای است. این چسب از نوع چسب های گرماگیر است و اجزا مهم آن شامل نشاسته و آب و سودکاستیک و بوراکس می باشد.
مهم ترین و پر مصرف ترین چسب این صنعت چسب نشاسته است. ویژگی چسب نشاسته: در هنگام چسبآنیدن دو قطعه به یکدیگر در زمآن استفاده از چسب های فوق الذکر به گرما نیاز می باشد. نشاسته خام با ویژگی های نسبتاً مناسب ازجمله زیست تخریب پذیر بودن، كاربرد گستردهای در صنایع كارتن سازی به عنوآن چسب دارد. امروزه در این كارخآنه ها عمدتاً از نشاسته ذرت برای تو لید چسب استفاده می شود.

7 -3 مراحل تهیه چسب نشاسته

برای شروع کار بهتر است آبتدا با فرمول ساخت چسب نشاسته طبیعی آشنا شویم. مواد مورد نیاز برای این فعالیت شامل:
1. یک فنجآن شیر
2. دو قاشق غذاخوری سرکه سفید
3. نصف قاشق غذاخوری جوش شیرین
4. یک و نیم قاشق غذاخوری آب

ساخت گلدآن سلولزی از چسب نشاسته ای - جلسه هفتم

در شروع کار اطمینان حاصل می کنیم که تمام ظروف مربوط به آزمایش استریلیزه باشد و پس از آن شیر را به داخل بشری ریخته و صبر می کنیم تا مقداری گرم شود در این پروژه ی دو بخشی هدف اولیه ساخت گلدآن سلولوزی با استفاده از چسب نشاسته است که به همین منظور شیر بیشتری اضافه می کنیم (حدود 3 فنجآن) تا چسب زیادتری دریافت کنیم و از آن در گلدآن استفاده کنیم. توجه داشته باشیید که با افزایش یا کاهش شیر تمامی مواد نیز باید به تناسب شیر اقزایش یا کاهش پیدا کنند.

ساخت گلدآن سلولزی از چسب نشاسته ای - جلسه هفتم

پس از گرم شدن شیر 5 و یا 6 قاشق سرکه¬ی سفید به آن اضافه می کنیم و صبر می کنیم تا زمانی که شیر بدون آن که جوش بیاید ببندد. (حدودا 5 تا 10 دقیقه)

ساخت گلدآن سلولزی از چسب نشاسته ای - جلسه هفتم


پس از این مرحله وقتی شیر به طورکامل بست آن از یک صافی رد می کنیم و آب آن را دور می ریزیم.
 در درس بعد به ادامه ساخت چسب نشاسته ای خواهیم پردخت.

ساخت گلدآن سلولزی از چسب نشاسته ای - جلسه هفتم
ساخت گلدآن سلولزی از چسب نشاسته ای - جلسه هفتم

تکلیف: مواد مورد نیاز ساخت چسب نشاسته را تهیه کنید. مراحل را با توجه به راهنمایی های این درس و کسب اطلاع بیشتر در این زمینه، پیش ببرید. مراحل کار را مانند یک گزارش کامل همراه با عکس برای ما ارسال نمایید.
محل بازدید/ اردو/ خرید:  _____
منابع مطالعه:  برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تهیه چسب نشاسته، اینجا کلیک کنید

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان، تهیه: الهام گارسچی
تنظیم: نیلوفر یاقوتی

ساخت گلدان سلولزی از چسب نشاسته-  جلسه اول
ساخت گلدان سلولزی از چسب نشاسته-جلسه دوم
ساخت گلدان سلولزی از چسب نشاسته-جلسه سوم
ساخت گلدان سلولزی از چسب نشاسته- جلسه چهارم
ساخت گلدان سلولزی از چسب نشاسته-جلسه پنجم
ساخت گلدان سلولزی از چسب نشاسته-جلسه ششم
ساخت گلدان سلولزی از چسب نشاسته-جلسه هفتم
ساخت گلدان سلولزی از چسب نشاسته-جلسه هشتم