تبیان، دستیار زندگی
نرم افزار آموزش ریاضی سوم راهنمایی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش ریاضی سوم راهنمایی
آموزش ریاضی سوم راهنمایی

فهرست دروس درس داده شده در نرم افزار آموزش ریاضی سوم راهنمایی :

حساب ( رایگان )
اعداد طبیعی
تعیین اعداد اول
حل مساله
توان
جذر
جذر اعداد اعشاری
امتحان جذر
آزمون ها و تمرینها

مجموعه های اعداد
مجموعه اعداد طبیعی
مجموعه اعداد صحیح
قرینه
جمع اعداد صحیح
تفریق اعداد صحیح
مجموعه اعداد گویا
تساوی کسرها
جمع و تفریق اعداد گویا
ضرب و تقسیم
آزمون ها و تمرینها

بردار
بردار
تساوی بردارها
جمع بردارها
ضرب یک عدد در یک بردار
بردارهای واحد مختصات
آزمون ها و تمرینها

هندسه 1
دایره
وضع خط و دایره نسبت به هم
زاویه مرکزی
زاویه محاطی
تفسیم دایره به کمانهای مساوی
چند ضلعی های منتظم
رابطه فیثاغورس
استفاده از رابطه فیثاغورس
آزمون ها و تمرینها

جبر
عبارتهای جبری
توزیع پذیری ضرب
معادله
آزمون ها و تمرینها

مجموعه اعداد حقیقی

معادله خط 1
معادله خط
رسم خط از روی معادله آن
نمودار مجموعه ای از نقاط صفحه
آزمون ها و تمرینها

معادله خط 2
معادله خط
شیب خط
صورت دیگر معادله خط
خط های موازی با محورها
آزمون ها و تمرینها

دستگاه معادله خطی
دستگاه معادله
حل مساله توسط دستگاه معادلات
آزمون ها و تمرینها

هندسه 2
خط های متوازی با فواصل متساوی
تقسیم پاره خط به قطعات مساوی
قضیه تالس
شکلهای متشابه
تشابه دو مثلث
حالات تشابه دو مثلث
آزمون ها و تمرینها

دوران

آمار
آمار
میانگین
آزمون ها و تمرینها

هندسه 3
هرم
حجم هرم
مخروط
کره
آزمون ها و تمرینها

امتحان آخر سال


چندین عکس از محیط نرم افزار را در زیر مشاهده می کنید:

آموزش ریاضی سوم راهنمایی
آموزش ریاضی سوم راهنمایی

آموزش ریاضی سوم راهنمایی
آموزش ریاضی سوم راهنمایی
آموزش ریاضی سوم راهنمایی
جهت دریافت نرم افزار کلیک نمایید.
اگر در این زمینه به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی مشاوران نیاز دارید، کارشناسان ما در بخش مشاوره پاسخگوی شما هستند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

فرآورنده و تنظیم: علی سرمدی