تبیان، دستیار زندگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تــوسـل

پناه عوالــــــم ، به جسمــــــــم روان

خدیو جهان ، مظهــــــــر لامكـــــــــان

امام همــــــه خـــــاك و افلاكیــــــــان

علی بن موسی الرضا ، ز بند  گــــــران

به حق جــــــوادت نجاتــــــــم بـــــده

تو فیاض جودی و فضــــل كــــــــرم

ولی خدائــی و گـــــــــردون خـــــــــدم

رها كن مـــــرا از كمنــــد ستـــــــــم

تو مشكل گشایــــــــی و آرام جـــــــــان

به حق جــــوادت نجاتـــــــــم بــــــــده

به دربــــار لطفــــــت پناهنــــــده‌ام

تو فرمانــروایی و مـــــن بنـــــــــده‌ام

گناهم زیاد اســت و شرمنــــــــده‌ام

ندارم به دل ، صبر و تاب و تــــــــوان

به حق جــــوادت ثباتــــــــم بـــــــــده

تو یار غریبـــــی و بنـــــده نــــــــواز

به رویم در رحمــت كـــــــــــن فـــــــــراز

امانم بده ، كن مـــــــرا سرفـــــــــراز

از آن گنـــدم خـــــــــــال لعــــــــل روان

به حق جــــوادت زكاتــــــــم بـــــــــده

ز بار گنه ، روز من  چون شب است

در آن لحظه و دم كه جان بر لب اســـت

چو مرغ صبایم به تاب و تب اســـت

ندارم به كـــف ، زاده ره ،  ناتــــــــوان

به حق جوادت براتــــــــــم بــــــــــده

علی بن موسی ، رضای خــــــــــدا

به نزد خداونــــد كــــــــن التجـــــــــــا

كه دارم بســــــی آرزو در مــــــــلا

كه بینم رخ ماه صاحــــــب زمــــــــــان

به حق جـــــوادت حیاتــــــم بــــــــده

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.