تبیان، دستیار زندگی
سیب را مانند توپ پرت کردم در هوا سیب رفت و رفت و رفت تا کنار ابرها ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نخ نامرئی
نخ نامرئی

نخ نامرئی

  سیب را مانند توپ

 پرت کردم در هوا

 سیب رفت و رفت و رفت

تا کنار ابرها ...

نخ نامرئی

خوب شد ... فوری زمین

 جیغِ سیبم را شنید

با نخ نامرئی اش

 سیب را پایین کشید

نخ نامرئی

تازه من فهمیده ام

 اسم آن نخ جاذبه است

حیف! با این جاذبه

کله سیبم شکست!

نخ نامرئی

منبع: ماهنامه رشد نوآموز

تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.