تبیان، دستیار زندگی
در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفاهیم تشابه و مثلث های متشابه آشنا خواهند شد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مثلث های متشابه

در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفاهیم تشابه و مثلث های متشابه آشنا خواهند شد.

شرح بازی:

همانطور که مشاهده می نمایید در سمت چپ بازی دو مثلث ABC و ADE وجود دارند. همانطور که در ابتدا نیز گفته شده است این دو مثلث باهم برابر هستند و همانطور که می دانید موارد ذکر شده ذیل برای دو مثلث متشابه نیز صادق است.

  • 1- دو مثلث را متشابه گویند، اگر زاویه های نظیر در آنها برابر و ضلع عای نظیر متناسب باشند.
  • 2- اگر دو زاویه از یک مثلث با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باشند, آن دو مثلث متشابه اند.
  • 3- اگر یک زاویه از یک مثلث با یک زاویه از مثلث دیگر برابر و ضلع ها ی نظیر این زاویه ها متناسب باشند، دو مثلث متشابه اند.
  • 4- اگر سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلث دیگر متناسب باشند آن دو مثلث متشابه اند.
  • 5- اگر دو مثلث متشابه باشند نسبت ارتفاع های نظیر، میانه های نظیر و نیمسازهای نظیر با نسبت تشابه برابر است.
  • 6- در دو مثلث متشابه، نسبت محیط ها با نسبت تشابه برابر است.
  • 7- در دو مثلث متشابه نسبت مساحت ها برابر مربع نسبت تشابه است.

شما می توانید برای مطالعه دقیق تر درخصوص موارد ذکر شده فوق با کمک موس بر روی هر کدام از رأس های مثلت مثل نقاط (A, B, C, D, E) کلیک و آن ها را جا به جا نمایید. می توانید همزمان نتایج تغییراتی را که بر روی رأس های مثلث ها ایجاد می نمایید را مشاهده نمایید و ببینید کدام تغییر بر روی کدام مورد از موارد بالا صدق می کند.

جهت دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا