تبیان، دستیار زندگی
امروزه تقاضای روز افزون جهت تولیدات گیاهی با کاهش مساحت زمین های قابل کشت به واسطه محدودیت منابع آب و خاک، فرسایش خاک و.... توأم گردیده است. با افزایش جمعیت، کمبود غذا بشر را در تنگنا قرار داده است.برای مقابله با این مشکل شناسایی موادی که بر کیفیت ....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأثیر نانو اکسید آهن با سنتز سبز

تأثیر نانو اکسید آهن با سنتز سبز

دهمین دوره از پروژه های دانش‌آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پرشور شما دوستان و علاقه‌مندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده‌اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه‌ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقه‌مند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: تأثیر نانو اکسید آهن با سنتز سبز، نانو اکسید آهن و سولفات آهن بر روی رشد گیاه جو در مرحله جوانه زنی
نام ارائه‌دهنده/دهندگان: مریم مه پیکران،، محمد وحیدی برجی، محمد رستمی، سعید سالاریان

زمینه و نوع پروژه: شیمی، فیزیک
درجه سختی: دشوار
نام مدرسه: پژوهش سرای شیخ محمد تقی بجنوردی


امروزه تقاضای روز افزون جهت تولیدات گیاهی با کاهش مساحت زمین های قابل کشت به واسطه محدودیت منابع آب و خاک، فرسایش خاک و.... توأم گردیده است. با افزایش جمعیت، کمبود غذا بشر را در تنگنا قرار داده است. برای مقابله با این مشکل شناسایی موادی که بر کیفییت تولید محصول تأثیر گذار باشد بسیار ضروری به نظر می رسد.

در این پژوهش غلظت های مختلف سه نوع ماده نانو اکسید آهن با سنتز سبز، نانو اکسید آهن وسولفات آهن در غلظت های (5،10،20) میلی مولار بر روی یک رقم جو مورد بررسی قرار گرفت. مراحل مختلف آزمایش شامل طول اندام هوایی، طول ریشه، بیومس در مرحله جوانه زنی بررسی شد. در پژوهش حاضر مشخص شدنانو اکسید آهن بیشترین تأثیر را در رشد گیاه جو دارد.


اخیراً مطالعات زیادی راجع به سمیت شدید نانو ذرات و اثرات مثبت آن ها در گیاهان گزارش شده و از اثرات مثبت می توان به اثر دی اکسید تیتانیوم بر رشد گیاه اسفناج نام برد. برخی تحقیقات نشان داده‌اند که نانو تیوپ های کربن می توانند ریشه پیاز و خیار را افزایش دهند. اگر چه گزارشات زیادی سمیّت گیاهی نانو ذرات را نشان می دهند نانو اکسید آلومینیوم می تواند رشد گیاه ذرت، خیار، سویا، کلم و هویج را مهار کند. کمبود عناصر ریز مغذی در خاک های آهکی مناطق خشک و نیمه خشک جهان عامل محدودیت رشد بسیاری از گیاهان است. استفاده از نانو اکسید آهن به عنوان ترکیب جدیدی از عناصر ریز مغذی، شیوه جدیدی از تأمین عناصر مورد نیاز گیاه است. متاسفانه مطالعات اندکی در مورد کاربرد نانو مواد در کشاورزی انجام گرفته است که اجرای تحقیقات در این زمینه را ضرورت می بخشد. بنابر این هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن، نانو اکسید آهن به روش سنتز سبز و سولفات آهن بر ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه جو در وضعیت اقلیمی خراسان شمالی می باشد.


مواد وروش ها:
پژوهش حاضر در سال 1393 به منظور بررسی تأثیر نانو اکسید آهن با سنتز سبز (تهیه شده در آزمایشگاه)، نانو اکسید آهن (5/99%gamma، nm 20) و سولفات آهن بر روی رشد گیاه جو در مرحله جوانه زنی و رویشی انجام شد. تیمارها برای هر آزمایش شامل سطوح (5،10،20) میلی مولار بود.


ابتدا از بین بذرها، سالم‌ترین آن ها جهت انجام آزمایش انتخاب شد. سپس این بذرها با هیپوکلریت سدیم 7% به مدت 15-10 دقیقه استریل شدوسه بار با آب مقطر شستشو داده شد. سپس بذرهای استریل در پلیت کشت شدند. در هر پلیت 10 عدد بذر کشت شد. سطوح مختلف (5،10،20) میلی مولار از مواد نانواکسیدآهن با سنتز سبز، نانو اکسیدآهن و سولفات آهن به هر پلیت اضافه شد. برای تیمار شاهد آب مقطر اضافه شد. سپس پلیت های آماده در دستگاه ژرمیناتور با دمای 25 درجه و رطوبت 30 درصد قرار داده شد. پس از یک هفته طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ووزن خشک دانه رست های جو اندازه گیری شد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: مهدی رحمانی

تنظیم: نسرین صادقی