• تعداد بازديد :
 • يکشنبه 1387/02/01
 • تاريخ :

موج درست کنید!

موج درست کنید!

اهداف

 • دانش آموزان پایه دوم راهنمایی، ویژگی های اساسی موج را با جستجو، کشف خواهند کرد.

 

وسایل لازم

 • ماشین موج تشتک موج ( ظرف تخت شیشه ای )
 • قیف
 • سطل
 • کاغذ شیرینی
 • آب
 • فنر بازی
 • دیاپازون
 • روغن
 • بطری پلاستیکی ( برای هر دانش آموز، یکی )
 • کاغذ
 • ماسه
 • رنگ غذا
 • فنر

 

روش تدریس

روش:

در آغاز فعالیت، دانش آموزان به جلوی کلاس می آیند و بازوهایشان را به هم قفل می کنند. معلم اولین نفر را از پهلو هل می دهد یا به طرف خودش می کشد و به این ترتیب موج طولی درست می شود. سپس معلم نفر اول را به جلو و عقب هل می دهد یا به طرف خودش می کشد و یک موج عرضی درست می کند. از دانش آموزان بخواهید مشاهداتشان را توضیح دهند. سپس از آنها بخواهید آگاهی شخصی شان را از انواع مختلف امواج بگویند.

دانش آموزان به گروه های همکار چهار نفره تقسیم می شوند و شش ایستگاه درست می کنند. یکی از آنها تمام مشاهدات و کشف های گروه را یادداشت می کند.

 

ایستگاه ها

 1. ماشین های موج - دانش آموزان ماشین های تولید موج زنگ را بررسی خواهند کرد. بیشتر دبیرستان ها این را دارند.
 2. تشتک موج - دانش آموزان الگوهایی را که موج آب درست می کند، مشاهده خواهند کرد.
 3. دانش آموزان قیفی را با ماسه پر می کنند. سپس قیف را به شکل نوسانی حرکت می دهند و کاغذ را زیر آن می کشند. دانش آموزان الگوهایی را که ساخته می شود مشاهده می کنند.
 4. دانش آموزان ویژگی های موج آب را در یک سطل بزرگ آب و یک قالب شیرینی پزی کم عمق مشاهده خواهند کرد. دانش آموزان موج ها را در یک محیط کم عمق و محیط عمیق مشاهده خواهند کرد.
 5. دانش آموزان یک دیاپازون را که در یک فنجان آب قرار داده شده، مشاهده خواهند کرد. آب به اطراف پاشیده می شود که نشان دهنده ارتعاش است.
 6. دانش آموزان در یک بطری پلاستیکی با مخلوطی از روغن، آب و رنگ خوراکی،  موج درست می کنند.

فعالیت گروهی: معلم ها و شاگردها امواج را با مشاهده حرکات فنرهای بازی و فنرهای مختلف بررسی می کنند.

 

ارزشیابی

ارزیابی اجرا:

گزارشگران هر گروه، کشفهایی را که هر گروه در این شش ایستگاه انجام داده اند، گزارش می کنند. معلم این گزارشها را روی تخته یادداشت می کند. گروه ها پس از آنکه نتایجی را که به دست آورده اند، خلاصه کردند درباره مشاهداتشان از موجها به یک نظر مشترک می رسند. از دانش آموزان بخواهید ویژگی های موج ها را توضیح دهند و یک موج را روی کاغذ بکشند و شرح دهند.

 

مترجم: فاطمه وفایی

 

UserName