تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با فرایند ذوب شدن یخ آشنا می شوند و با تغییرات آنتالپی در این مواد در حالت جامد و مایع آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واکنش گرماگیر، واکنش ذوب

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با فرایند ذوب شدن یخ آشنا می شوند و با  تغییرات آنتالپی در این مواد در حالت جامد و مایع آشنا می شوند.

واکنش گرماگیر، واکنش ذوب

با کلیک بر H2O(l)  و  H2O(s)  و قرار دادن آن ها در محل مناسب از نظر آنتالپی فرایند ذوب شدن یخ که یک فرایند گرماگیر است را بررسی کنید.

برای دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان